Tarih Testleri

Türk İnkılabı Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Türk İnkılabı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türk İnkılabı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Test Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Türk İnkılabı Test

Tebrikler - Türk İnkılabı Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yeni Türk Devleti’nde görülen,
I. Saltanatın kaldırılması,
II. TBMM’nin açılması,
III. halifeliğin kaldırılması
gelişmelerinin gerçekleşme sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
I - II - III
B
II - III - I
C
II - I - III
D
I - III - II
E
III - I - II
Soru 2
Lozan Barış Görüşmeleri’ne katılan TBMM Heyeti, kapitülasyonların kaldırılması ve Ermeniler için Anadolu’da toprak talep edilmesi gibi konularda taviz vermeme kararlılığına sahip bir şekilde Lozan’a gitmiştir.
TBMM’nin bu tutumu dikkate alındığında,
I. laik yönetim,
II. ulusal bağımsızlık,
III. ulusal egemenlik
unsurlarından hangilerinin korunmasına özen gösterildiği savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3
Türkiye’de gerçekleştirilen,
I. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun'un hazırlanması,
III. Miladi takvimin kullanılmaya başlanması
düzenlemelerinden hangileri, eğitim sisteminde gerçekleştirilen çağdaşlaşma girişimleriyle ilişkilendirilemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 4
TBMM Hükümeti, Lozan Barış Antlaşması’na Türk topraklarında yaşayan bütün azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edileceği ilkesinin konulmasını sağlamıştır.
TBMM Hükümeti’nin bu şekilde aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir?
A
Türk Devleti’nin iç işlerine müdahale edilmesini önlemek
B
Halkın yönetime katılımını sağlamak
C
Azınlıklara Türk kültürünü benimsetmek
D
Avrupa devletleri ile siyasi ittifak kurabilmek
E
Ülkede ticari yapıyı canlandırmak
Soru 5
Saltanatın kaldırılmasının ardından TBMM tarafından halifelik makamına getirilen Abdülmecit Efendi’nin yetkisini aşan bazı davranışlar içine girmesi, bu kurumu tartışılır hale getirmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A
İlk TBMM’nin seçim kararı alarak çalışmalarını sona erdirmesi
B
1921 Anayasası’nın kabul edilerek yürürlüğe sokulması
C
Siyasal partilerin kurulmaya çalışılması
D
Saltanat makamının kaldırılması
E
Halifelik makamının kaldırılması
Soru 6
Cumhuriyetin ilan edilmesini takip eden dönemde siyasal partilerin kurulduğu, ancak Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin bir süre sonra kapatılmak zorunda kalındığı görülür.
Atatürk dönemi iç siyasetinde yaşanan bu gelişme ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Ekonomik bunalımların etkisinde kalınmıştır.
B
Laik eğitim anlayışı yerleştirilmek istenmiştir.
C
Demokratikleşme arayışları devlet tarafından sınırlandırılmaya çalışılmıştır.
D
Çok partili siyasal yaşam için ortam yeterince olgunlaşmamıştır.
E
Dış tehditler demokratikleşme çabalarını engellemiştir.
Soru 7
- Saltanat ve halifelik milli egemenlik ilkesi ile çelişen kurumlardır.
- Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırılmasına rağmen halifelik muhafaza edilmiştir. Bu iş için 3 Mart 1924 tarihi beklenmek zorunda kalınmıştır.
Halifelik makamının saltanat ile birlikte kaldırılamamasında,
I. halkın olası tepkilerinden çekinilmesi,
II. yeni rejimin halifenin siyasi desteğine ihtiyaç duyması,
III. halifelik kurumunun milli egemenlik ile uyuşabileceğinin düşünülmesi
olgularından hangilerinin etkisinden bahsedilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Mudanya Ateşkesi’nden kısa bir süre sonra Lozan’da başlayan barış konferansı, Avrupalı devletlerin Türk tarafının isteklerine karşı katı ve tavizsiz çıkışları sonucunda kesintiye uğramıştır.
Bu gelişme ile ilgili olarak,
I. Türk tarafı baskılar karşısında ödün vermek durumunda kalmıştır.
II. İnkılaplar konusunda Avrupalı devletlerin desteği alınamamıştır.
III. İtilaf Devletleri Türk tarafının haklı isteklerini dahi karşılamaktan kaçınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
TBMM’nin aşağıdaki girişimlerinden hangisi, halifeliği siyasal dayanaktan yoksun bırakma amacına yöneliktir?
A
Saltanatın kaldırılması
B
Avrupa tarzı yenilikler öngörülmesi
C
TBMM'nin açılması
D
Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
E
Anayasal yönetime geçilmesi
Soru 10
TBMM, Yeni Türk Devleti’nin kurulması ve ulusal bağımsızlığın sağlanmasını takip eden dönemde çalışma temposunu hiç düşürmemiş ve pek çok önemli gelişmeye imza atmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin bu dönemde ortaya koyduğu çabalarla ilişkilendirilemez?
A
Ulusal ekonominin oluşturulmaya çalışılması
B
Türkiye’deki yabancı yatırımlarının devlet kontrolü altına alınması
C
Devlet yönetiminin demokratikleşmesi için çaba harcanması
D
Toplumsal çağdaşlaşmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmesi
E
Yabancı sermayenin ülke ekonomisindeki etkinliğinin artırılması
Soru 11
Yeni kurulan Türk Devleti’nin en önemli hedeflerinden birisi devlet yönetimini din kurallarının etkisinden kurtarmak olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinin bu hedefle çeliştiği savunulabilir?
A
TBMM’de güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
B
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
C
1921 Anayasası'nda, "Devletin dini İslam’dır." ibaresinin yer alması
D
Saltanatın kaldırılması
E
Meclis hükümeti sisteminin uygulanması
Soru 12
– Yeni rejimin güçlenmesini sağlamak
– Halkın belirli bir seviyede siyasi olgunluğa erişmesini sağlamak
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki hedeflerin tam olarak sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmıştır?
A
Tek partiye dayalı yönetim uygulamasının sürdürülmesi
B
Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 Anayasası’nda bazı değişiklikler yapılması
C
Ekonomide ulusallaşmaya yönelik yeni kararların alınması
D
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin denetimi altına alınmaya çalışılması
E
Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
Soru 13
Ulusal egemenlik kavramı, demokratik bir devlet yönetiminin oluşturulması için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir.
Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye'de ulusal egemenlik ilkesinin yaşama geçirilmesi amacına yönelik olduğu savunulabilir?
A
Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
B
Düzenli ordunun kurulması
C
Bakanların meclis içinden seçilmesi
D
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
E
Yabancı yatırımların sınırlandırılmaya çalışılması
Soru 14
Yeni Türk Devleti’nde yargı yetkisi, millet adına eylemde bulunan bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bu durum yargı bağımsızlığının sağlanması için atılmış önemli bir adımdır.
Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi sağlanmak istendiği söylenebilir?
A
Siyasi istikrarın korunması
B
Yargının etki altında kalmasının önlenmesi
C
Güçler birliği ilkesinin hayata geçirilmesi
D
Güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletilmesi
E
TBMM’nin etkinliğinin artırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

  1. 11. soru ile ilgili İslam dini ile devlet yönetiminin arasında bir sıkıntı olamaz cünkü yaratılış gayemiz ibadet etmektir.

  2. 11. Sorunun cevabını düzeltmeniz gerekiyor. Cevap C şıkkı olması lazım ama yanlış verilmiş.

  3. 11. Sorunuzun cevabı yanlıştır kontrol etmenizi tavsiye ediyorum cevap anayasada devletin dini islamdir maddesinin bulunması olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu