Tarih Testleri

YKS – AYT Tarih Deneme Çöz

Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar, ÜniRehberi ekibi olarak sizler için AYT Tarih Deneme Sınavı hazırladık. Bu deneme sınavında 20 tane soru bulunmaktadır. Mutlaka sınavı çözdükten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Sınava başlamadan önce süre tutmayı unutmayınız. 20 adet AYT tarih sorusu seni bekliyor. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


AYT Tarih Deneme Çöz

Tebrikler - AYT Tarih Deneme Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarih öncesi döneme ait bir yerleşim biriminde yapılan arkeolojik kazılarda çok sayıda tunç boğa ve geyik heykelciği ile karşılaşılmıştır.
Bu duruma bakılarak,
I. Maden dönemini yaşamışlardır.
II. Yazıyı kullanmışlardır.
III. Sanat anlayışlarında hayvan figürü öne çıkmıştır.
yargılarından hangilerinin bu yerleşim biriminde yaşamış halk için doğru olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 2
Makedonya kralı Büyük İskender, savaşta yendiği toplumlarla barış antlaşması imzalarken, bu ülkelerin kütüphanelerindeki kitapları devretme koşulunu da öne sürüyordu. Aynı uygulama, ondan sonra devletin başına geçen bazı komutanlarca da sürdürülmüştür.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
Askeri etkinliğinin artırılmasına önem verildiğine
B
Makedon kültürünün yayılmaya çalışıldığına
C
Doğu toplumlarının kültürel etkisinin sınırlandırıldığına
D
Kültürel yapının geliştirilmesine önem verildiğine
E
Dinin toplumsal alanda etkin olduğuna
Soru 3
Türk topluluklarının İlk Çağ'da Orta Asya'dan göç etmelerinde bölge kaynaklarının artan nüfusu beslemek için yetersiz kalması etkili olmuştur.
Bu durum dikkate alındığında Türk göçlerinde,
I. ekonomik,
II. siyasi,
III. dini
unsurlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 4
XII. yüzyılda Avrupa'da kullanımda bulunan altın paralar çoğunlukla İslam ve Bizans darphanelerinde basılıyordu. Avrupalıların basabildiği gümüş paralar ise İslam ve Bizans paralarının taklidi olmaktan öteye gidemiyordu.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?
A
Doğu toplumlarının Avrupa kültürünün etkisinde kaldıklarını
B
Avrupa'da devletler arasında anlaşmazlıklar yaşandığını
C
İslam devletlerinin ekonomik açıdan üstün durumda olduklarını
D
Haçlı Seferlerinin düzenlendiğini
E
Bizans ve İslam devletleri arasında ekonomik ittifak kurulduğunu
Soru 5
Orta Doğu'da M.Ö. 8000 yıllarında başlayan üretici yaşam anlayışı, Avrupa'da M.Ö. 6000 yıllarında başlamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A
Avrupalı toplumların daha ileri bir uygarlığa sahip olduğunu
B
Toplumların gelişmişlik düzeyinin birbirlerinden farklı olduğunu
C
Avrupa'da merkezi krallıkların yaygın olduğunu
D
Yerleşik yaşamın Orta Doğu'da geç başladığını
E
Yazının kullanılmaya başlandığını
Soru 6
Türk - İslam devletlerinde merkeziyetçi yönetim anlayışının yeterince güçlendirilemediği görülür.
Bu durumun,
I. Türk devletlerinin siyasi varlıklarının kısa sürmesi,
II. hükümdarların sınırsız yetkilere sahip olması,
III. toprak bütünlüğünün korunmasında zorluklarla karşılaşılması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7
Avrupa'da 1315-1317 yılları arasında yaşanan kıtlıkta on binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.
Bu bilgi dikkate alındığında Avrupa'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Askeri mücadeleler yaşanmıştır.
B
Ekonomik kaynaklar yetersiz kalmıştır.
C
Din, toplumsal alandaki rolünü yitirmiştir.
D
Toplumsal çatışmalar yaşanmıştır.
E
Toplumsal sınıf farklılıkları sorgulanmaya başlanmıştır.
Soru 8
Bizans'ın merkezi otoritesinin zayıflaması, Türkiye Selçuklularının rahat hareket etmelerini sağlamıştır. Süleyman Şah Dönemi’nde, Kocaeli Yarımadası hakimiyet altına alınmış, Boğazdan geçen gemilerden vergi alınmaya başlanmıştır.
Bu bilgiye göre,
I. Selçuklu egemenliği İstanbul'a kadar uzanmıştır.
II. Bizans üzerindeki Türk baskısı artırılmıştır.
III. Bizans'ın Anadolu'da toprağı kalmamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
– XIV. yüzyılda Sırp Krallığı’nda, her köylünün haftada iki gün devletin toprağında ücretsiz çalışması gerekiyordu.
– Osmanlı egemenliğindeki Balkan topraklarında yaşayan halkın yılda sadece üç gün tımar sahibi olan sipahinin toprağında çalışma zorunluluğu bulunuyordu.
Her iki duruma bakılarak,
I. Balkan uluslarının Osmanlı yönetimini benimsemesi kolaylaştırılmıştır.
II. Osmanlı egemenliğinde yaşayan Balkan ulusları ekonomik açıdan avantaj elde etmişlerdir.
III. Osmanlılar Balkan egemenliği için bölge halkıyla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
Fatih Sultan Mehmet, Katoliklerin amansız düşmanı durumundaki Gennadios'u patrik tayin etmiş, resmi protokolde kendisine seçkin bir yer vermişti.
Fatih'in bu politikasının,
I. Ortodoksları, Katolik Avrupa'ya karşı yanında tutma,
II. Balkanlarda İslam inancını yaygınlaştırma,
III. Ortodoksların ekonomik etkinliğini sınırlandırma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 11
I. Dünya Savaşı başlarında Almanya ile Avusturya - Macaristan'ın toplam nüfusları 120.000.000 civarındaydı. Hammadde kaynakları da sınırlıydı. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın nüfusu ise toplam 230.000.000 civarında idi.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Avrupa'da sınırların değişmesinin engellendiğinin
B
Avrupa'da nüfus dengesinin Almanya'dan yana olduğunun
C
Güç dengesinin İtilaf Devletleri'nden yana ağır bastığının
D
Avusturya - Macaristan'ın önemli bir askeri güce sahip olduğunun
E
Avrupa'da bazı devletlerin savaşa girmekte kararsız kaldıklarının
Soru 12
Sivas Kongresi'nin toplanmaması için devreye giren Fransız Jandarma Müfettişi, Sivas Valisi Reşit Paşa'ya böyle bir kongre gerçekleştiği takdirde şehrin işgal edileceğini ve kongrenin dağıtılacağını bildirdi. İngilizler de Samsun üzerinden Sivas'ı işgal edeceklerini bildirdiler.
İtilaf Devletleri'nin bu tutumlarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
İstanbul Hükümeti'ni etkisizleştirmeye
B
Azınlıkların çalışmalarını kontrol etmeye
C
Anadolu'da halkın güvenliğini sağlamaya
D
Milli Mücadele girişimlerini sindirmeye
E
Milli Mücadele taraftarlarını silahlı çatışmaya zorlamaya
Soru 13
TBMM tarafından 1934 yılında yapılan bir düzenlemeyle "ağa, hoca, bey, hacı, hanım" gibi unvanların kullanımı yasaklanmıştır.
Bu düzenlemenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Kadın-erkek eşitliğini sağlamaya
B
Ekonomik kalkınmayı hızlandırmaya
C
Mezhep anlaşmazlıkları yaşanmasını önlemeye
D
Siyasal partilerin kurulmasını sağlamaya
E
Toplumsal ayrıcalıkları ortadan kaldırmaya
Soru 14
Cezayir'de yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen ve tarih öncesi dönemde avlanma için kullanıldığı anlaşılan sivriltilmiş taşların, Güney Amerika'da yaşayan ve Gauchos adı verilen topluluk tarafından da kullanıldığı bilinmektedir.
Bu durumun;
I. ihtiyaçların benzerliği,
II. kültürel etkileşim,
III. ticari faaliyetlerin başlaması
olgularından hangileri ile ilgili olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 15
Hititlerde kralın yanında Pankuş adı verilen bir meclis bulunuyordu. Bu meclis soylular tarafından oluşturulmaktaydı. Ayrıca Tavananna olarak bilinen kraliçe de devlet yönetiminde söz sahibiydi.
Hititlerde görülen bu yapı aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?
A
Demokratik bir yönetim anlayışı oluşmuştur.
B
Merkezi otorite güçlendirilememiştir.
C
Kralın siyasi etkinliği sınırsız değildir.
D
Özel mülkiyet kavramı ortaya atılmıştır.
E
Yabancı devletlerin baskısı altında kalınmıştır.
Soru 16
Mısır, İlk Çağ'da Firavun adı verilen kralların mutlak yönetimleri altında idare edilirdi. Firavun, tanrıların en büyük rahibi ve onlarla konuşabilen tek kişi olarak görülürdü.
Bu durum, Mısır toplumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Merkezi yönetimin güçlendirilemediğinin
B
Din ve devlet işlerinin iç içe olduğunun
C
Tek tanrılı dinlerin toplumda etkin olduğunun
D
Ticari faaliyetlerin devlet tarafından yönlendirildiğinin
E
Laik yönetim anlayışının benimsendiğinin
Soru 17
Orta Asya Türk kültüründe belli dönemlerde festivaller düzenlenir, bayramlar kutlanırdı. Hakan bu zaman dilimlerinde halka yönelik şölenler düzenlerdi.
Orta Asya Türk topluluklarıyla ilgili bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A
Türklerde sosyal yapının canlı olduğunun
B
Türklerin inanç sisteminin çok tanrılı niteliğe sahip olduğunun
C
Türk topluluklarının üstün savaşçı özellikleri ile öne çıktıklarının
D
Türk topluluklarında sınıf farklılıklarının görüldüğünün
E
Türkler arasında sözlü kültürün geliştiğinin
Soru 18
Emeviler Dönemi'nin başlarında vergi sistemi yeni baştan düzenlenmiş, tarımsal faaliyetlere önem verilmiştir.
Bu girişimler,
I. İslam inancının yaygınlaştırılması,
II. devlet gelirlerinin artırılması,
III. mali yapının güçlendirilmesi
düşüncelerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 19
Suriye ve Mısır toprakları üzerinde denetim kuran Şii Fatımi Devleti, Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı düşmanca politikalar takip etmiştir.
Fatımi Devleti'nin bu politikalarına bakılarak,
I. İslam devletleri arasında siyasi rekabet yaşanmıştır.
II. İslam birliği sağlanamamıştır.
III. Fatımiler Türk siyasi birliğinin kurulmasına engel olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 20
Anadolu'da XIII. yüzyılın ikinci yarısından XIV. yüzyılın başlarına kadar bazı önemli devlet adamlarının, kadıların, müderrislerin, büyük tüccarların ahi teşkilatlarına üye olmak istedikleri görülür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A
Ahilerin devlet politikalarını belirlediğinin
B
Ahilik kurumunun sosyal itibarının yüksek olduğunun
C
Azınlık unsurlarında Ahilere katılabildiklerinin
D
Dinin devlet yönetiminde etkin olduğunun
E
Ahilerin devletten daha etkin hale geldiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, deneme seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.8 Yorumlar

  1. 14. Soru hatalı. Cevap A şıkkı olmalı. Cezayir ile Güney Amerika arasında nasıl kültürel etkileşim olabilir? Ayrıca avlanmak ticari faaliyet mi?

  2. Yorum ağırlıklı bir sınavdı ayt de genellikle bilgi ağırlıklı sorular soruluyor. Ellerinize sağlık yinede 🙂

  3. Sorular güzeldi ama ayt kısmında bilgiye ağırlık veriliyor bu denemede daha çok yoruma ağırlık verilmis hazırlayanların ellerine sağlık güzeldi ama

  4. bana kalırsa sorular gereksiz kolaydı benim gibi biri full çektiyse…
    umarım ayt de de öyle çıkar
    hazırlayanların ellerine sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu