KPSS TestleriTarih Testleri

KPSS Tarih Deneme Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak KPSS Tarih Deneme Çöz başlığı alında sizler için sınav hazırladık. Bu deneme ile ortaöğretim, lisans ve önlisans sınavlarına hazırlık yapmış olacaksınız. Deneme içerisinde toplam 20 tane tarih sorusu bulunmaktadır. Mutlaka sınavı çözdükten sonra yorumlarınızı bizimle paylaşınız. Ayrıca sitemizde bulunan kpss konuları yazımızı da okuyabilirsiniz. Sınava başlamadan önce süre tutmayı unutmayınız. 20 adet KPSS tarih sorusu seni bekliyor. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


KPSS Tarih Deneme Çöz

Tebrikler - KPSS Tarih Deneme Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Devletler arası siyasi yazışmaları, ferman, berat gibi resmi evrakları inceleyen Diplomatik bilimi, belgelerin sahte olup olmadıkları noktasında araştırma yapar. O devre ait kağıt ve mürekkebin niteliği, şekil ve içerik açısından yazının üslubu dikkate alınır.
Bu çalışmaların aşağıdakilerden öncelikle hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Olayların gelecek dönemlerdeki etkilerinin ortaya koyulmasına
B
Sözlü belgelerin yazıya geçirilmesine
C
Tarihi olayların üzerinden bir süre geçmesinin beklenmesine
D
Belgelerin güvenilirliğinin belirlenmesine
E
Tarih araştırmalarında gözlem metodunun kullanılmasına
Soru 2
Kül Tigin'in 731'de, Bilge Kağan'ın da 734'te ölmesi, Kök Türk Devleti'nde iç çekişmelerin başlamasına yol açtı. Basmil, Karluk ve Uygur Türkleri çıkardıkları isyan sonrasında Kök Türk Devleti'ni ortadan kaldırdılar.
Buna göre, Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin rolünün vurgulandığı savunulabilir?
A
Dış baskılarla karşılaşılması
B
Ekonomik yetersizlikler yaşanması
C
Boylar arasında mücadeleler yaşanması
D
Yabancı kültürlerin etkisi altında kalınması
E
Askeri yapının güçlendirilmeye çalışılması
Soru 3
Müslümanlar, Arap Yarımadası'ndan kuzeye doğru ilerledikçe, Yunan kültürünün etkili olduğu Antakya, Harran, Urfa gibi şehirleri fethettiler. Bu şehirlerdeki klasik yazma eserler, özellikle Abbasiler Dönemi'nde toplanarak Arapçaya çevrilmeye başlandı.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonucu olarak gösterilebilir?
A
Yunan dilinin Arap toplumu arasında yayılması
B
Müslüman toplulukların Yunan kültüründen etkilenmeleri
C
Yunan inancının Orta Doğu’da yaygınlaşması
D
Anadolu'nun Müslümanların kontrolü altına girmesi
E
Arap dilinin Anadolu'da yaygınlaşması
Soru 4
Gazne hükümdarlarından Sultan Mahmut, saltanatı boyunca Hindistan'ı hedef alan çok sayıda sefer düzenlemiş ve İslam inancının Hindistan'da yayılmasını sağlamıştır.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
İpek Yolu üzerinde tam denetim sağlanmıştır.
B
Askeri mücadeleler ekonomik kazanımlara yol açmıştır.
C
İslam inancının yayılmasında askeri girişimlerin rolü vardır.
D
Türk siyasi birliğinin sağlanması hedeflenmiştir.
E
Ticaret yollarının canlılığının artırılması hedeflenmiştir.
Soru 5
Avrupa'da Katolik din adamları Haçlı Seferleri'nin kesin olarak zaferle sonuçlanacağını iddia etmiş, ancak bu iddiaların gerçekleşmediği görülmüştür.
Bu durumun,
I. Avrupa'da ekonomik sorunların artması,
II. halkın Katolik Kilisesi'ne olan güveninin sarsılması,
III. Katolikliğin Avrupa’daki toplumsal etkinliğinin sona ermesi
sonuçlarından hangilerine neden olduğu savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
1176 yılında yaşanan Miryokefalon Savaşı, Bizans'ın Türkler karşısındaki son saldırısı olarak nitelendirilir. Bizans bu savaşın ardından savunmaya geçmek zorunda kalmıştır.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Bizans'ın Balkanlarda yayılma politikasına yönelmesine
B
İslam dünyasında siyasi birlik arayışlarının başarıya ulaşmasına
C
Bizans'ın Türkler için büyük bir askeri tehlike olmaktan çıkmasına
D
Halifenin dini alandaki etkinliğinin güçlenmesine
E
Selçukluların Bizans askeri teşkilatını örnek almasına
Soru 7
İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinin bazı sonuçları şunlardır:
– İtalya'ya giden Bizanslı bilginler Rönesans hareketlerine dolaylı katkılar sağlamışlardır.
– İstanbul, Osmanlı başkenti haline getirilmiştir.
Bu sonuçların,
I. kültürel,
II. askeri,
III. siyasi,
alanlardan hangileriyle doğrudan ilgili olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılda dokuma sektöründe düzeni bozan ve standart dışı üretim yapan bazı Yahudiler, esnafın şikayetleri üzerine meslekten uzaklaştırılmışlardır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Devletin Müslüman tüccarları öne çıkarmaya çalıştığının
B
Azınlıkların ekonomik haklarının kısıtlandığının
C
Yabancılara ayrıcalıklar tanındığının
D
Din farklılıklarının ticari yaşamda belirleyici olduğunun
E
Devletin ekonomik yapı üzerinde denetime önem verdiğinin
Soru 9
Avrupa'da Orta Çağ'da din adamlarının etkisiyle şekillenen skolastik düşünce zamanla etkinliğini yitirmiştir.
Bu değişimin,
I. dini,
II. sosyal,
III. kültürel
alanlardan hangilerinde farklılaşmalara neden olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
Roma İmparatorluğu'nun temelleri, devletin MÖ. VIII. yüz yılda Roma merkezli olarak kurulmasıyla atıldı. MÖ. 510 yılında Etrüsk krallarının egemenliğine son veren Romalılar cumhuriyet rejimini kabul ettiler. MÖ. 44 yılında ise cumhuriyet döneminin sona ermesiyle imparatorluk dönemi başladı.
Bu gelişmeler dikkate alındığında Romalılarla ilgili olarak,
I. Devletin yönetim şekli zamanla değişiklik göstermiştir.
II. Toprak bütünlüğü korunamamıştır.
III. Toplumsal sınıf farklılıkları sona erdirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır :
I. Tarım üretimini öne çıkarmışlardır.
II. Saray ve tapınaklar inşa etmişlerdir.
III. Kendilerine özgü bir alfabe kullanmışlardır.
Bu özelliklerden hangileri, Uygurların yerleşik yaşam tarzını benimsediğinin doğrudan kanıtıdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Türk toplulukları İslam’ı, İslam devletlerinin baskısı altında kalarak değil, uzun bir tanıma devresinden sonra kendiliklerinden kabul etmişlerdir.
Bu bilgi göz önüne alındığında,
I. ticari ilişki,
II. kültürel etkileşim,
III. askeri mücadele
unsurlarından hangilerinin Türklerin İslam'ı benimsemesinde rol oynadığı söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13
Selçuklular Anadolu'da fethettikleri yerlerde ilk olarak cami, medrese ve zaviye inşa eder, bunun yanında ilim adamlarını, nitelikli iş gücünü ve tüccarları da bu bölgelere yönlendirirlerdi.
Bu uygulamalara bakılarak,
I. kültürel,
II. ekonomik,
III. dini
alanlardan hangileri ile ilgili girişimlerin öne çıkarıldığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Osmanlı Devleti 1854 yılında ilk defa Avrupa'dan borç almıştır. Sık sık alınmaya başlanan bu borçların çoğu gelir getirecek işlere yatırılamamıştır. Abdülaziz Dönemi'nde alınan paralar, daha çok saraylar, demiryolları, donanma ve ordu için harcanmıştır.
Yaşanan bu sürecin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
İç borçlanma sürecinin sona erdirilmesi
B
Azınlıkların ticari etkinliklerinin kısıtlanması
C
Ekonomik yapının canlanması
D
Mali yapının bütünüyle çökmesi
E
Osmanlı Devleti’nde bankaların kurulması
Soru 15
Avrupalı denizci devletlerin girişimleri XVI. yüzyılda sömürgecilik anlayışının doğmasına ve sömürge imparatorluklarının oluşmasına ortam hazırlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında gösterilebilir?
A
Ekonomik dengelerin değişmesi
B
Akdeniz limanlarının öneminin artması
C
Avrupa’da toplumsal eşitlik kavramının güçlenmesi
D
Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanması
E
Hristiyanlığın Avrupa'da yaygınlaşması
Soru 16
Mısır İsyanı sırasında Osmanlı yönetimine yardım etmeyi reddeden İngiltere ve Fransa, Osmanlıların isteği ile Rus donanmasının İstanbul Boğazı'na yerleşmesi karşısında endişeye kapılmıştır.
İngiltere ve Fransa'nın endişelenmesine yol açan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Osmanlı askeri gücünden yararlanılmak istenmesi
B
Rusya'nın Doğu Avrupa'da etkinliğini artırmaya çalışması
C
Mısır İsyanı'nın bastırılması
D
Osmanlı yönetim şeklinin değişebileceğinin düşünülmesi
E
Rusya'nın Boğazlar'da kalıcı olabileceğinin düşünülmesi
Soru 17
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir'in işgalini protesto etmiş, yayınladığı bir telgrafta; "Avrupa on milyon Müslüman ve Türkün imhasına karar vermişse, milletimiz buna uymayacak ve vatan uğrunda çarpışarak ölmeye hazır bulacaktır. Tarih bütün bir milletin varlığını savunmak için nasıl öldüğünü gösterecektir." ifadelerine yer vermiştir.
Bu ifadelere bakılarak,
I. Padişahlık yönetimine son verilmek istenmiştir.
II. İşgallere karşı tepkisiz kalınmayacağı ilan edilmiştir.
III. Direnişin basın-yayın yoluyla sürdürüleceği vurgulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 18
16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıtan İtilaf Devletleri, yakalayabildikleri millet vekillerini tutuklayarak sürgüne göndermişlerdir.
İtilaf Devletleri'nin bu girişimlerinin,
I. kendi aralarında anlaşmazlıklar oluşmasını önleme,
II. ulus iradesini etkisiz hale getirme,
III. Osmanlı yönetimini tam bir etki altına alma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 19
Lozan Antlaşması'nda alınan kararla, Anadolu'da yaşayan Rumların Yunanistan'a, Batı Trakya hariç Yunanistan'da yaşayan Türklerin de Türkiye'ye göç etmesi sağlanmıştır.
İki ülke arasındaki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Toplumsal düzeni güçlendirmek
B
Askeri ittifak ortamı oluşturmak
C
Toplumsal eşitlik ilkesini hayata geçirmek
D
Ekonomik işbirliğini artırmak
E
Farklı inançların bir arada yaşamasını sağlamak
Soru 20
Balkan Savaşları'ndan önce herhangi bir sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini ilan eden Avrupalı devletler, Bulgarlar Çatalca'ya kadar ilerleyince tavır değiştirmiş, Balkan devletlerinin elde ettikleri toprak kazanımını korumaları gerektiği düşüncesini seslendirmeye başlamışlardır.
Bu durum,
I. Avrupalı devletler savaştan önce Balkan devletlerinin başarısından emin olamamışlardır.
II. Avrupalı devletler Balkan devletlerinin yanında yer almışlardır.
III. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği ıslahatlar Avrupalı devletler tarafından yakından izlenmiştir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, deneme seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.


16 Yorumlar

  1. Gayet güzel sorular ve yanıltıcı sorunların olması çok çok iyi en azından nerede neyi nasıl yalnız yaptığımızı görebiliriz

  2. 20’de 17 doğru. Sorular gayet kaliteliydi ancak aralara serpiştirme olarak bilgi ölçen sorular da konulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu