Edebiyat Testleri

Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri) Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri) Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri) sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri) Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Şiirde Yapı (Nazım Şekilleri) Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir manzumede anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya ----------- denir; bu manzumenin kaçlı dize gruplarıyla yazıldığını ifade eder. Örneğin ----------- manzumenin ikişerli dizelerle yazıldığını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
nazım şekli - bent
B
nazım birim - mısra
C
nazım birimi - beyit
D
şiirde yapı - nazım birimi
E
tema - terc-i bent
Soru 2
Aşağıdaki tanımların hangisi yanında belirtilen nazım şekline ait değildir?
A
Beyit sayısı beş ile on beş arasında değişen, ilk beytin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri de bununla kafiyeli divan edebiyatı nazım şeklidir. / gazel
B
Türk edebiyatında Servet-i Fünûn Döneminde kullanılmaya başlanan iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan on dört dizeli Batı şiiridir. / sone
C
Dörtlük nazım birimiyle yazılan, divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı ve en çok Nedim tarafından kullanılan nazım şeklidir./ şarkı
D
Kafiye düzeni ve aruzun kısa kalıplarıyla yazılması sebebiyle hikâye anlatmaya daha elverişli divan edebiyatı nazım şeklidir / kaside
E
Âşık edebiyatının en sevilen nazım şekli olup 11'li hece ölçüsüyle ve genellikle abcb, dddb, eeeb uyak düzeniyle söylenir. / koşma
Soru 3
Kaside nazım şekliyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Divan edebîyatı nazım biçimidir.
B
Bir amaç doğrultusunda, çoğunlukla övmek veya yermek için yazılır.
C
Beyit sayısı genellikle 33 - 99 arasında değişir.
D
Kafiye düzeni aa - ba - ca - da... şeklindedir.
E
Çeşitli bölümlerden oluşur; ilk bölümüne fahriye denir.
Soru 4
Türkü ve şarkı nazım şekillerinde aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A
Dörtlük nazım birimiyle söylenme
B
Divan edebiyatında ilk Türkler tarafından kullanılma
C
Hece ölçüsüyle yazılma
D
Söyleyeni bilinmeme
E
Genellike epik şiire özgü nitelikler taşıma
Soru 5
Minnet Hudâ'ya devleti-i dünya fenâ bulur
Bâki kalır sahife-i âlemde adımız
dizeleri gazelin hangi bölümüdür?
A
Makta
B
Taç beyit
C
Malta
D
Tegazzül
E
Beytü'l gazel
Soru 6
Koşma ve semaiyi karşılaştıran yargıların hangisi yanlıştır?
A
Her ikisi de Âşık edebîyatı nazım biçimidir.
B
Her ikisi de dörtlük nazım birimiyle söylenir.
C
Her ikisi de konulara göre güzelleme, koçaklama, destan ve ağıt olarak dörde ayrılır.
D
Koşma 11'li hece ölçüsüyle semai ise 8‘li hece ölçüsüyle söylenir.
E
Her ikisinin de kafiye örgüleri aynıdır: İlk dörtlük çapraz kafiyeli, sonrakilerse düz kafiyelidir.
Soru 7

Şiirde dış ve iç olmak üzere iki unsurdan söz edilebilir. Şiirin teması, ahengi şiire güzellik katan iç unsurları oluşturur. Şiirin iç unsurlarını düzenleyen, şekle sokan dış unsurlara ----------- adı verilir. ----------- ve ----------- kavramları da bununla ilgilidir.
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A
şiir dili - Söz sanatları - aruz ölçüsü
B
ahenk - Kafiye - redif
C
tema - Olay örgüsü - anlatım tarzı
D
zihniyet - Ölçü - kafiye
E
şiirde yapı - Nazım birimi - nazım şekli
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde verilen şiirin nazım şekli yanlış belirtilmiştir?
A
Ateş yanmayınca duman mı tüter
Ak gerdanın üstünde çimen mi biter
Vakti gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli
(koşma)
B
Aşkın beni sarmış nasihatler boşuna
İçtim zehri ben bu şeker boşuna
Gönlümdür olan divane bilmez kimse
Zincir ayağından vurunuz, der boşuna
(rubaî)
C
Gör ki bir avcı dãm kurmuş
Dâmına gazeller yüz vurmuş
Bir âhu esir-î dâmı olmuş
Kan yaşı kara gözüne dolmuş
(mesnevî)
D
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
(şarkı)
E
Gel ey dilber kan eyleme
Seni kandan sakınırım
Doğan aydan esen yelden
Seni günden sakınırım
(varsağı)
Soru 9

Divan edebiyatının beyitlerine kurulan nazım şekillerinden olan kasidenin konularına göre türleri vardır: Bir devlet büyüğünü övmek için yazılanlara mersiye(I), Hz.Peygamber'i anlatanlara naat(II), birini yermek için yazılanlara hicviye(III), Allah'a yalvarmak için yazılanlara münacaat(IV), ölenlerin ardından söylenenlere de methiye(V) denir.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralanmış kavramların hangilerinin yeri değiştirilmelidir?

A
l. ile lll.
B
l. ve V.
C
ll. ve lV
D
ll. ve V.
E
lll. ve V.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde nazım birimi beyit olan nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A
mesnevi - gazel - kaside
B
tuyuğ - şarkı - rubai
C
gazel - şarkı - mesnevi
D
kaside - mesnevi - murabba
E
murabba - gazel - kaside
Soru 11
(l) Semai âşık edebîyatı nazım şeklidir. (ll) Nazım birimi dörtlüktür ve dörtlük sayısı 3 ila 6 arası değişir. (lll) Kafiyelenişi varsağıya benzer ama hecenin 8'li kalıbıyla yazılması bakımından varsağıdan ayrılır. (lV) Semailer, lirik şiirlerdir; aşkı, ayrılığı, sevgilinin güzelliğini anlatır.(V) Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.
Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
l.
B
Il.
C
IIl.
D
IV.
E
V.
Soru 12
Elif kaşların çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif, elif diye
Konu ve şekil bakımından koşmanın güzel­lemesine benzeyen yukarıdaki dörtlük halk edebiyatı nazım biçimlerinden hangisinden alınmıştır?
A
Hoyrat
B
Semai
C
Destan
D
Mani
E
Varsağı
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde zengin  kafiye yoktur?
A
Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
B
İçimde tüten bir şey hava, renk, eda, iklim
O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sev­gilim
C
Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale
Ve kavuşmuş rüyalar, onda ermiş visale
D
Tarihin gözleri var, surlarda delik delik
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik
E
Şahadet parmağıdır göğe doğru minare
Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare
Soru 14
– Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir.
– Koşma gibi kafiyelenir.
– 3-5 dörtlükten oluşur.
– Son dörtlükte şairin adı geçer.
– Koşmanın yiğitlik, kahramanlık konularını işleyen türüdür.
Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıda­kilerden hangisidir?
A
Semai
B
Koçaklama
C
Güzelleme
D
Ağıt
E
Taşlama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu