Tarih Testleri

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tarih Milli Mücadele Hazırlık Dönemi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Test Çöz (Online)

Tebrikler - Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Test Çöz (Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti'nde 1908'de ikinci kez Meşrutiyet ilan edilmiş, ancak bir sene sonra rejimi hedef alan bir ayaklanma yaşanmıştır.
Bu durum, Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A
Yeni rejimin uygulamalarından memnun olmayan çevrelerin var olduğunun
B
Hükümdarın meşrutiyet yönetimine taraftar olduğunun
C
Avrupa devletlerin baskısı altında kalındığının
D
Demokratikleşme çabalarının sona erdiğinin
E
Bağımsızlık isyanlarının başladığının
Soru 2
– Osmanlı yönetimi Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgaline sessiz kalmamış, bölgeye gönderilen subaylarla yerli halkı direniş için teşkilatlamıştır.
– Balkan sorununun büyümesi ve bölgedeki devletlerle  savaş ihtimalinin artması üzerine İtalya'nın barış teklifi Osmanlı yönetimince 1912'de kabul edilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp politikasındaki bu değişikliğin aşağıdakilerden öncelikle hangisi ile ilgili olduğu savunulabilir?
A
Trablusgarp'ın önemli görülmemesi
B
Denizlerdeki hakimiyetin artırılmak istenmesi
C
Birden fazla cephede savaşılmak istenmemesi
D
Avrupalı devletlerin desteğinin elde edilemeye çalışılması
E
Donanmanın yeterince güçlü olmaması
Soru 3
İngiltere, XIX. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin  toprak bütünlüğünü korumaya çalışırken, aynı yüzyılın sonunda Osmanlı topraklarının paylaşılmasını sağlamaya çalışmıştır.
Osmanlı Devleti'yle ilgili olarak yaşanan bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Osmanlı askeri gücünün artırılmaya çalışıldığının
B
Avrupa'dan yeterince destek alınamadığının
C
Avrupalıların Osmanlı ekonomisi üzerinde etkinlik sağladığının
D
Osmanlı Devleti'ne karşı haçlı saldırılarının başladığının
E
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'yle ilgili çıkarlarının değiştiğinin
Soru 4
1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilan edilmesini takip eden dönemde yaşanan siyasi istikrarsızlık, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesine, Yunanistan'ın Girit'i, Avusturya-Macaristan'ın da Bosna-Hersek'i topraklarına katmasına zemin hazırlamıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A
Merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır.
B
Islahat girişimlerine halktan destek aranmıştır.
C
Toprak bütünlüğünün korunamamasında yalnızca dış etkenler etkili olmuştur.
D
İç politikadaki sıkıntılar dış tehditleri büyütmüştür.
E
Dış baskılar iç politikada anlaşmazlıklar yaşanmasına yol açmıştır.
Soru 5
I. Balkan Savaşı sonunda imzalanan Londra Antlaşması'na göre, Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez hattı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Ege adalarının geleceğine büyük devletler karar verecekti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlı Devleti Trakya'daki topraklarını tamamen kaybetmiştir.
B
Osmanlıların Ege ve Balkan egemenliği sona ermiştir.
C
Balkan sorunu çözümlenmiştir.
D
Balkan ülkeleri arasında kalıcı ittifaklar kurulmuştur.
E
Osmanlı mali sorunları azaltılmaya çalışılmıştır.
Soru 6
Bulgaristan ve Sırbistan, 1912'de imzaladıkları bir antlaşmayla Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etme kararı almışlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini tehlikeye düşürdüğü söylenebilir?
A
Osmanlı Devleti'nin Ege'deki ticari etkinliğini
B
Avrupa'daki siyasi istikrarı
C
Balkanlardaki Osmanlı topraklarını
D
Osmanlı Devleti'nin Anadolu egemenliğini
E
Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerle olan ilişkilerin
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, I. Balkan Savaşı'nın ardından Balkan devletleri arasında askeri mücadeleler yaşanmasına ortam hazırlamıştır?
A
Osmanlı topraklarının paylaşımında anlaşmazlıklar yaşanması
B
Balkan devletlerinin Rusya tarafından desteklenmesi
C
İngiltere'nin Balkanlardaki etkinliğini artırmaya çalışması
D
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki kayıplarını telafi etmeye çalışması
E
Bazı Balkan uluslarının yeni bağımsız devletler kurmaya çalışması
Soru 8
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı öncesinde Afrika'daki egemenliğini tamamen kaybetmiş, Balkanlardan ise büyük ölçüde çekilmek zorunda kalmıştı.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A
Avrupalı devletlerin sömürgeci politikalar izlemesi
B
Avrupalı devletlerin milliyetçilik düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışmaları
C
Mutlak yönetim anlayışının sona erdirilmesi
D
Osmanlı askeri gücünün azalması
E
Azınlıkların devlete olan bağlılığının sarsılması
Soru 9
Osmanlı yönetimi, Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile Ege'deki On İki Ada'yı Yunan işgalinden endişe ettiği için geçici olarak İtalya'nın yönetimine bırakmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yönelik baskılarını artırdığının
B
Osmanlı Devleti'nin topraklarını tek başına koruyamayacak durumda olduğunun
C
Osmanlı yönetiminin İtalya ile olan siyasi ve askeri ilişkileri geliştirmek istediğinin
D
Osmanlı yönetiminin ekonomik düzenlemeleri öne çıkarmaya çalıştığının
E
Osmanlı Devleti'nde Rusya ile işbirliği arayışlarının başladığının
Soru 10
9. Balkan Savaşları başladığında Osmanlıların 450.000 kişilik ordusuna karşılık, Balkan devletleri 500.000 kişilik orduya sahip durumdaydı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği savunulabilir?
A
Batı tarzında yenilikler yapılmasını
B
Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarını savunmasını
C
Osmanlı topraklarında siyasal istikrarın sağlanmasını
D
Toplumsal bütünlüğün korunmasını
E
Ekonomik gelirlerin korunmasını
Soru 11
XIX. yüzyıl başlarında İngiltere ve Fransa ile görüşen İtalya, bu iki devlete Trablusgarp'ın kendi nüfuz alanı içinde olduğunu kabul ettirdi. İngiltere ve Fransa, yükselen Alman tehlikesi karşısında İtalya'yı yanlarında tutabilmek için, bu devletin Trablusgarp'la ilgili planlarına sessiz kaldılar.
İngiltere ve Fransa'nın politik tutumları aşağıdaki yargılardan hangisini doğrulamaktadır?
A
Kuzey Afrika'da siyasi sömürgecilik faaliyetleri gerilemiştir.
B
Osmanlı Devleti'nin devletler arası saygınlığı artmıştır.
C
Osmanlı Devleti'nin Almanya ile bağları zayıflamıştır.
D
Devletler arası dengeler ulusal çıkarlar doğrultusunda oluşmuştur.
E
Almanya-İngiltere rekabeti gerilemiştir.
Soru 12
I. Dünya Savaşı'na girerken geniş bir bölgede egemenlik sahibi olan Osmanlı Devleti'nin toprakları üzerinde savaştan sonra çok sayıda bağımsız devlet ortaya çıkmıştır.
Bu gelişme aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A
Askeri mücadeleler sona ermiştir.
B
Bağımsız Türk devletlerinin sayısı artmıştır.
C
Osmanlı toprak bütünlüğü parçalanmıştır.
D
Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
E
Çok uluslu yapı korunmuştur.
Soru 13
İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında diğer İttifak Devletleri için başvurmadıkları bir uygulamayı, Osmanlı Devleti için uygulamış ve gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır.
Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?
A
Savaşı bitirmek için politik çözüm arayışları sergilenmesi
B
Almanya'nın gücünün korunmak istenmesi
C
Uluslararası barışın korunmak istenmesi
D
Dinin devletler arası ilişkilerde etkili olması
E
Osmanlı topraklarının önemli görülmesi
Soru 14
I. Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde gerçekleşen İngiliz saldırısında, Osmanlı Devleti'nin Yıldırım Orduları Grubunun kayıpları 75 bin esir, 360 top, 800 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu idi.
Bu kayıplar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Osmanlı Devleti'nin büyük kayıplara uğradığına
B
Rus ordusunun zor durumda olduğuna
C
ABD'nin savaşa katılmasına ortam hazırlandığına
D
Osmanlı ordusunun teknik açıdan üstün olduğuna
E
Kayıpların Osmanlı ordusunu etkilemediğine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

ÜniRehberi Mobil Uygulamasını İndirmek için TIKLAYINIZ

En Uygun Fiyatlarla TYT AYT Hazırlık Kitapları için TIKLAYINIZ

Etiketler

İlgili Makaleler

5 Yorumlar

  1. 12. soru yanlış. C şıkkı olmalıydı.
    I. Dünya Savaşı’na girerken geniş bir bölgede egemenlik sahibi olan Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde savaştan sonra çok sayıda bağımsız devlet ortaya çıkması, Osmanlının toprak bütünlüğünün parçalandığını gösterir. Bağımsız Türk devletlerinin sayısının artmasını değil.

  2. Sorularınız ile hiç sıkılmadan her ortamda çalışabiliyorum.emeginiz için teşekkürler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir