Edebiyat Testleri

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Güzel Sanatlar ve Edebiyat Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Güzel Sanatlar ve Edebiyat sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sosyal bilimler, felsefe ve sanatın, bunlarla ilgili konuların tek ve kesin tanımları yoktur. Bunlarla ilgili tanımlar hep özel bakış açısını yansıtmıştır dünden bugüne. Ama bilinen bir şey vardır ki sanatın amacı insan hayatını güzelleştirmektir. En eski toplumlarda bile amacı hayatı kolaylaştırmak olan zanaat ve güzelleştirmek olan sanat var olmuştur. Şüphesiz sanat ihtiyacı, iç güdüleriyle yaşayan, hayvanlardan zekâ ve dil yanıyla ayrılan insan türünün, kuşaktan kuşağa aktardığı uygarlık birikimiyle, doğaya karşı zaferler kazandığı ve yaşamasına kolaylıklar bulduğu aşamada doğmuştur. Bugün de böyledir bu; maddî zorluklar içindeki kişilerin sanat ihtiyaçları arka plandadır.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A
Sanatın nesnel bir tanımının yapılamadığına
B
Zanaat ve sanatın amaçlarının ortak olduğuna
C
İnsanlığın çok eski dönemlerinde bile sanatın bulunduğuna
D
Sanatın insan hayatını güzelleştirmeye hizmet ettiğine
E
Sanat ihtiyacının ancak refah düzeyi yükseldiğinde öne çıktığına
Soru 2
Bir Alman klasik müzik bestesi ile Osmanlı ney taksimi hiçbir açıdan birbirine benzemez, bambaşka iki kültürün ürünüdür bunlar. Yine, bir Osmanlı minyatürü İtalyan ressamların elinden çıkmış tablolardan farklıdır. Ancak en sıradan insan bile bunlara kayıtsız kalamaz. Sesin, desenin uyandırdığı estetik duyguyla kuşatılır. Bu Yunanistan'ın caddelerindeki biri için de Anadolu mahallelerindeki biri için de böyledir. Dünyada güzel bir besteyi dinleyip de ruhunun teli kıpırdamayan insan bulamazsınız, dilini üslubunu bilmesi anlaması gerekmez.
Bu parçada sanat eserlerinin;
l. güzellik
ll. etkileyicilik
lll. öğreticilik
lV. evrensellik
V. yaratıcılık
özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?
A
l. ve ll.
B
l. ve lll.
C
ll. ve lV.
D
l., ll. ve lV.
E
lll., lV. ve V.
Soru 3
Güzel sanatlar birkaç farklı açıdan sınıflandırılabilir; ama en geçerli sınıflama bu eserlerde kullanılan malzemeye göre yapılandır. Ses kullanılarak yapılan sanatlara -----------; görüntü kullanılarak yapılanlara ----------- ve görüntüler, şekillerle yapılanlara da ----------- sanatlar adı verilir.
Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
dilsel - ritmik - fonetik
B
işitsel - görsel - dramatik
C
plastik - dramatik - mekânsal
D
işitsel - görsel - dilsel
E
çağdaş - klasik - modern
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisi edebî bir metin olabilir?
A
İklimi dolaylı ve doğrudan etkileyen özellikleri ele alan bir metin
B
Edebiyatımızda gazetenin gelişimini açıklayan bir metin
C
Bir annenin çocukları için verdiği mücadeleyi anlatan bir metin
D
Sağlıklı yaşam için sporun önemini anlatan bir metin
E
Osmanlı mutfağından zeytinyağlı tarifi yapan bir metin
Soru 5
Edebiyat, güzel sanatların ----------- kolunda yer alırken; mimari ----------- içindedir.
Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi verilenler getirilmelidir?
A
fonetik sanatlar - görsel sanatlar
B
işitsel sanatlar - dramatik sanatlar
C
plastik sanatlar - görsel sanatlar
D
dramatik sanatlar - plastik sanatlar
E
dramatik sanatlar - karma sanatlar
Soru 6
Sanatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bir manzarayı, bir sesi, şekli olduğu gibi taklit etmek sanat etkinliği değildir.
B
Sanat eserleri insanların ihtiyaçlarından doğar.
C
Her sanat eseri içinde, onu ortaya koyanın yorumunu az ya da çok barındırır.
D
Sanat eserlerinde öğreticilik amaçlanmaz; sanat eseri bir şeyi açıklamaz, sezdirir.
E
Sanat, en eski zamanlarda var olduğu hâliyle günümüze dek gelmeyi başarmıştır.
Soru 7
Bir filmi izledikten, bir romanı okuduktan sonra hayata yeniden umutla bağlanıyorsanız, geçmişe dönüp kendinizi eleştiriyor, bir daha böyle yapmayayım, diyorsanız; kısacası hayata bakışınız yenilenmiş, tazelenmişse sanat kendinden bekleneni yapmış demektir.
Bu cümlede sanatın hangi özelliği öne çıkarılmıştır?
A
Güzellik
B
Evrensellik
C
Gerçekçilik
D
Öznellik
E
Etkileyicilik
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisi güzel sanatların ortaya çıkma nedenlerinden sayılamaz?
A
Toplum kurallarını benimsetme gereği
B
Kendini ifade etme arzusu
C
İnsanlarla iletişim kurma isteği
D
İnsan topluluklarında etki uyandırma amacı
E
Doğaya yeni bir şekil verme güdüsü
Soru 9
Dil kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Dil durmadan değişen bir varlıktır.
B
Dil, ulusun tarihi ve kültüründen izler taşır.
C
Dil, kültür tarafından yeni kuşaklara taşınır.
D
Dil en önemli iletişim aracıdır.
E
Yazı dili ile konuşma dili arasında farklar olabilir.
Soru 10
Edebiyatla, bilim aynı söz dağarcığını kullanır. Ama yazıyı kaleme alanın amacı doğrultusunda dilin niteliği değişeceğinden edebî ve bilimsel iki yazı birbirinden farklı olacaktır. Bilim anlattıklarını kanıtlamaya çalışacak, açıklayıcı anlatımı benimseyecektir. Edebiyat ise sınır tanımayacaktır, onun önünde yazarın ufku genişliğinde bir dil evreni durmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Bilim ve edebiyatın dil malzemesinin ortak olduğuna
B
Bilimsel ve edebî yazıların üslûbun farklı olduğuna
C
Bilimsel yazılarda kanıtlara başvurulduğuna
D
Edebî yazıların daha özgürce kaleme alındığına
E
Edebî yazıların dili, her bakımdan zenginleştirdiğine
Soru 11
Edebî eserlerin bir çoğunda insan ilişkilerinin temel konu olduğu görülür. Eser neyi anlatırsa anlatsın, ana konunun içinde mutlaka insanların bireylerle ve sosyal çevreleriyle ilişkileri ele alınır. Hatta bazı romanların, hikâyelerin konusu tümüyle toplumsal ve sosyal olaylar da olabilir.
Bu parça, edebiyatın hangi bilimle ilişkisine kanıt olabilir?
A
Sosyoloji
B
Psikoloji
C
Tarih
D
Felsefe
E
Antropoloji
Soru 12
Edebiyat - tarih ilişkisi için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlıştır?
A
Edebî eserler zaman içinde oluşur, dolayısıyla o zamanın özelliklerine dair ipuçları barındırırlar.
B
Edebî eserlerden bazıları tarihî kişiliklerden söz eder.
C
Bazı edebî eserler konusunu tarihî olaylardan alır.
D
Edebî eserlerle ortaya çıkan bütün ebebiyatı ele alan edebiyat tarihi, tarihin metodlarından yararlanır.
E
Ebebî eserler tarihte yaşananlarla ilgili belge niteliği taşır.
Soru 13
Romanlar, öyküler üzerine araştırma yapanlar iyi bilirler ki yazar, romanın, öykünün bir yerinde durmaktadır. Her yazar hayat deneyimlerinden, gözlemlerinden hareketle kurgular eserini. Biriktirdiklerine yeni bir şekil verir; mekânı, kişileri, olayları yer yer değiştirir. Gerçeklik onun için bir malzemedir, o malzemeyi dönüştürür.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir?
A
Yazarın anlattıkları, gerçeğin yazarın buluşuyla yeniden yorumlanmış hâlidir.
B
Yazar gerçeğin yalnız bir yönünü alır ve onu edebî gerçeklikle birleştirir.
C
Yazar, anlattıklarını kanıtlamak kaygısını taşır.
D
Bir eserdeki olaylar yazarın kahramanlarının kişiliği doğrultusunda yeniden şekillenir.
E
Yazarın kullandığı dil, onun en önemli malzemesidir, ötekiler ikinci planda kalır.
Soru 14
I. metin
İstanbul... Tarihinin açık kalmış sayfası... Benimse yarım kalmış sevdam... Ayrılırken gözyaşı döktüğüm yeşil gözlü, mavi elbiseli kumral kadın... Kavuşunca kederlerine gömüldüğüm sensin. Acı sensin. Umut sensin.
ll. metin
İstanbul tarih boyunca önemli olmuş bir kenttir. İki denize kıyısı olan kent, iki boğazla Karadeniz'le Ege Deniz'ni birbirine bağlar. İklim şartları oldukça yumuşaktır. Kışlar fazla soğuk geçmediği gibi yazlar da çok sıcak değildir.
Bu iki metin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?
A
l. metin edebî, ll. metin öğreticidir.
B
l. metin yazarın yorumlarını içerirken, ll. metin nesneldir.
C
l. metinde bir olay örgüsü varken, ll. metinde yoktur.
D
l. metinde yazar doğal gerçekliği değiştirmiştir, ll. metnin yazarı doğal gerçekliğe bağlıdır.
E
l. metin estetik zevk, ll. metin bilgi vermek için yazılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu