Tarih Testleri

Atatürk Dönemi Dış Politika ve Ölümü Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Atatürk Dönemi Dış Politika ve Ölümü Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Atatürk Dönemi Dış Politika ve Ölümü sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Atatürk Dönemi Dış Politikası – Atatürk’ün Ölümü Test

Tebrikler - Atatürk Dönemi Dış Politikası – Atatürk’ün Ölümü Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye’nin dış politikada güçlü olmanın en önemli koşullarından biri, bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomiye sahip olabilmesidir.
Yeni Türk Devleti’nin,
I. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. Misak-ı İktisadi'nin kabul edilmesi,
III. İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
girişimlerinden hangileri, bu görüşü destekleyen uygulamalardan birisi olarak nitelendirilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Türkiye Cumhuriyeti, yakın coğrafyasında ve dünyada barışı korumaya yönelik bir politika takip etmiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin bu yaklaşımına kanıt olarak gösterilemez?
A
Balkan Paktı’nın imzalanması
B
Sadabat Paktı’nın kurulması
C
Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
D
İngiltere’nin Musul’a yönelik politikalarına karşı çıkılması
E
Yunanistan ile yaşanan mübadele sorununun siyasi yollarla çözümlenmesi
Soru 3
Atatürk’ün dış politikadaki önemli ilkelerinden biri de, ulusun hayatı ve geleceği tehlikede olmadığı sürece savaşa başvurmamaktı.
Atatürk’ün bu tutumunun,
I. savaşın ülkelerin kalkınma çabalarına önemli oranda darbe vurması,
II. silahlanma yarışı için önemli kaynakların ayrılmasının gerekmesi,
III. silahlı kuvvetlerin savaş kabiliyetinin artırılmak istenmesi
düşüncelerinden hangilerinden kaynaklandığı savunulamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Yeni Türk Devleti’nin,
– Milletler Cemiyeti’ne üye olunması,
– Montrö Sözleşmesi’nin imzalanması
girişimlerinin,
I. Türkiye’nin uluslararası alandaki saygınlığının artması,
II. Türkiye’de ulusal egemenlik ilkesinin güçlenmesi,
III. Türkiye’nin yer altı kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Türkiye Cumhuriyeti İtalya’nın ve Almanya’nın dünya barışını tehdit etmesi karşısında, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilen Boğazlar üzerinde tam denetim sağlamaya dönük girişimler başlatmıştır.
Türkiye’nin bu tutumunda,
I. ulusal bağımsızlığın sağlanması,
II. Türkiye’nin egemenlik haklarını gölgeleyen durumların ortadan kaldırılması,
III. dış politikada daha etkin bir konuma gelinmesi
düşüncelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
Atatürk Dönemi'nde devlet, saldırgan ve maceracı bir politika takip etmekten uzak durmuştur.
Bu bilgiler ışığında, Türk dış politikasının,
I. emperyalist,
II. yayılmacı,
III. akılcı
özelliklerden hangilerine sahip olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 7
İngiltere Türkiye’nin Musul’la ilgili iddialarını zayıflatmak ve Türk Hükümetinin bu meseleyle ilgilenmesini engellemek için girişimlerde bulunmuştur. 1925 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan Şeyh Sait Ayaklanması’nda İngiltere’nin bu çabalarının etkisinden söz edilebilir.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Türkiye’nin toplumsal huzuru zedelenmeye çalışılmıştır.
B
Türkiye’nin Sovyet Rusya ile yakınlaşması istenmemiştir.
C
Türkiye’nin Musul meselesine eğilmesi engellenmek istenmiştir.
D
Türkiye iç sorunlarla meşgul edilmek istenmiştir.
E
Türkiye’nin Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme çabaları engellenmek istenmiştir.
Soru 8
Türkiye’nin,
I. Boğazlar üzerinde egemenlik sağlanması için Montrö’de uluslararası bir konferans toplanması,
II. Musul'un elde edilmeye çalışılması,
III. Milletler Cemiyeti’ne üyelik kararı alınması
girişimlerinden hangileri, ülke çıkarlarının korunması için askeri mücadelenin göze alınmasını gerekli kılmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
I. Boğazlar Komisyonu’nun yetkilerinin Montrö Antlaşması’yla birlikte Türk Hükümetine geçmesi
II. Irak, Afganistan ve İran’ın katılımıyla Sadabad Paktı’nın oluşturulması
III. Musul’un İngiltere’nin mandaterliğindeki Irak’a bırakılması
gelişmelerinden hangileri, Türkiye’nin devletler arası alandaki etkinliğini ve saygınlığını artırmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
Türkiye, Musul meselesiyle ilgili olarak demografik yapıyı da dikkate alarak bölge halkının kendi geleceğini halkoylaması ile tayin etmesi gerektiğini savunmuştur. Fakat Milletler Cemiyeti Türkiye’nin bu haklı talebini dikkate almayarak İngiltere’nin isteklerine uygun kararlar vermiştir.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
Milletler Cemiyeti’nin uluslararası sorunlar karşısında tarafsızlığını koruyamadığının
B
Türkiye’nin taleplerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun
C
İngiltere’nin Milletler Cemiyeti’nin otoritesini sınırlamaya çalıştığının
D
Uluslararası anlaşmazlıklarda ekonomik ilişkilerin temel belirleyici olduğunun
E
Türkiye’nin sömürgeci düşünceyi sona erdirmek istediğinin
Soru 11
Türkiye, Atatürk Dönemi’nde bir yandan çağdaşlaşma amacına yönelik olarak yenilikler yapılmasını sağlarken, diğer yandan daha önce çözümlenemeyen bazı uluslararası sorunların üzerine kararlılıkla gitmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Laik yönetim karşıtı çevreler etkisiz hale getirilmiştir.
B
Demokratik bir yönetim oluşturulmuştur.
C
Sınır güvenliğinin sağlanmasında zorlanılmıştır.
D
İç ve dış sorunlarla aynı anda uğraşılmıştır.
E
Misak-ı Milli kararları tümüyle yaşama geçirilmiştir.
Soru 12
Alman halkı I. Dünya Savaşı’nın ardından kendilerine imzalatılan Versay Antlaşması’nı ve onun getirdiği ağır şartları kabullenememiştir.
Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı savunulabilir?
A
Uluslararası siyasi istikrarın sağlanamamasına
B
Birleşmiş Milletler’in kurulmasına
C
İngiltere’nin siyasi etkinliğinin azalmasına
D
Sömürgeci politikaların sona ermesine
E
Uluslararası ekonomik istikrarın kalıcı hale getirilmesine
Soru 13
1930'lardan itibaren devletler arası siyasi gerginliğin artmaya başlaması, askeri gücü olmayan bir komisyon tarafından yönetilen Boğazları tehdit altına sokmuştur. Türkiye’nin çağrısıyla 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Boğazların yönetimini ve silahlandırma hakkını Türkiye’ye bırakmıştır.
Türkiye’nin bu çabalarıyla ilgili olarak,
I. Dış tehditlere karşı ülke topraklarının güvenliği artırılmak istenmiştir.
II. Ulusal ekonomik kalkınma gerçekleştirilmek istenmiştir.
III. Avrupalı devletlerle olan ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 14
TBMM Hükümeti, Osmanlı Devleti'nden kalan borçların kendisine düşen kısmını belli bir takvim dahilinde ödemeyi Lozan Antlaşması'yla kabul etmiştir. Fakat 1930’ların başından itibaren borç ödemelerinde sıkıntılar yaşanmıştır. Özellikle Fransa'nın itirazları üzerine bu ülke ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni bir ödeme planı hazırlanmıştır.
Türkiye’nin ödeme sorunu yaşamasında aşağıdakilerden hangisi temel belirleyici olmuştur?
A
Askeri harcamalara kaynak ayrılması
B
Bayındırlık çalışmalarına önem verilmesi
C
1929 ekonomik bunalımının olumsuz etkileri altında kalınması
D
Kapitülasyonların kaldırılmış olması
E
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu