Felsefe Testleri

Sanat Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Sanat Felsefesi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Sanat Felsefesi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Sanat Felsefesi Testi Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Sanat Felsefesi Testi Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sanat, bazı düşüncelerin, amaçların, duyguların, durumların ya da olguların beceri ve düş gücü kullanılarak ifade edilmesine ya da başkalarına iletilmesine yönelik yaratıcı bir etkinliktir.
Buna göre, sanat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Doğada görülen doğa harikaları ne denli güzel olsalar da sanat eseri sayılmazlar.
B
Sanatsal etkinlik fayda amacı taşıyorsa, o etkinlikten doğan ürün sanat eseri sayılmaz.
C
Sanat, insana özgü bir etkinliktir.
D
Sanat, tasarım sonucunda üretilen nesnenin düş gücü, yaratıcılık ve beceri sunucunda ortaya çıkmasıdır.
E
Sanatta doğal ve sosyal çevrenin etkisi yoktur.
Soru 2
Doğada güzel bulduğumuz bir manzara, yeteneksiz sanatçının elinde sanat değeri taşımayan tablo haline gelebileceği gibi, tersi de olabilir.
Bu ifade, sanatın hangi özelliğini dile getirmektedir?
A
Öznel olması
B
Haz duygusunu vermesi
C
Zamanla değerini yitirmesi
D
Bir defalık olması
E
Güzellik kavramına ait olması
Soru 3
Bir sanat eseri karşısında bir bireyde oluşan duygu hali bir başka bireyde farklı yoğunluktadır. Bir sanat eserikarşısında her defasında aynı duygulara kapılmak da mümkün değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyle çelişir niteliktedir?
A
Sanat eseri öznel duygularla meydana getirilir.
B
İnsanların duyguları değişkendir.
C
Herkese göre ortak estetik yargılar vardır.
D
Sanat eserinin yarattığı beğeni, ortamına göre değişir.
E
Duygularımız algılarımız üzerinde etkilidir.
Soru 4
Sanat, insan ilişkilerinin kesintisiz, çatışmasız ve mümkün olan hoşgörü ve barış içinde sürdürülmesini sağlayan yollardan biridir.
Bu düşünceyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sanatın ürünleri tektir.
B
Sanatın bilgisi özneldir.
C
Sanat yaratıcılık gerektirir.
D
Sanatın ürünleri somuttur.
E
Sanat bir iletişim kurma biçimidir.
Soru 5
Bir kimsenin müziğe hayran olduğunu, müzikten haz duyduğunu, bütün bunları güzel olarak nitelediğini; fakat notalardan hiç anlamadığını kabul edelim. Böyle bir insanın müzikten de anlamadığını söyleyeceğiz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Estetik yargıların temelinde haz vardır.
B
Estetik yargılar uzmanlığa dayanır.
C
Doğru estetik yargılar uzmanlıkla edinilir.
D
Estetik yargının ölçütü mantık alanındadır.
E
Müzik beğenisi eğitime dayalıdır.
Soru 6
Estetik problemler estetik tavır ile ilgili olduğuna göre, estetiğin elbette psikoloji ile organik bir ilgisi olacaktır. Öte yandan estetik problemler, bir anlam ve değer ile de ilgilidir. Anlam ve değer ise, estetikçiyi psikolojinin dışına felsefeye götürür.
Estetiğe dair bu görüşten hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Estetik problemler özü gereği, hem psikolojinin hem de felsefenin alanına girer.
B
Estetik araştırmalarda hem subjektif hem de objektif yöntem kullanılmalıdır.
C
Estetik olanın meydana gelmesi, estetik algıya dayanır.
D
Güzellik yalnızca onu algılayan değil, algılanan objenin niteliklerine bağlıdır.
E
Estetik problemler spekülasyonlardan kurtarılıp bilimsel temellere oturtulmalıdır.
Soru 7
Umberto Eco'ya göre; sanat eseri, sanatçının iletişimsel etkinliklerinin örgüsünü organize ettiği bir objedir. Bu anlamda sanatçı, kendi içinde kapalı bir biçim üretir ve ister ki, bu biçim meydana getirdiği gibi anlaşılsın. Ancak onu algılayacak olan suje, duyarlılığı ve yaratıcılığı olan bir varlıktır. Her estetik ilgide alımlayıcı kendine özgü, belli bir tavır ile sanat eserine yönelir. Böylece her sanat eseriyle ilgi, yeni bir ilgi her seferinde sanat eseri yeni bir eser olur.
Buna göre, bir sanat eserinin sanatçının ürettiği şekliyle algılanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sanatın evrensel değerlere dayanmaması
B
Sanatçının sujeyi değil de kendilerini baz alarak eser yaratması
C
Sanat eserini, alımlayıcının kendi tavrı çerçevesinde yorumlaması
D
Sanat eserinin algılanmasının güç olması
E
Sanat eserini alımlayanların sanatçı kadar yaratıcı olmaması
Soru 8
"Ressam, çizdiği resme konu olan şey ne olursa olsun, aslında kendisini çizer."
Bu ifadeden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A
Sanat eseri nesnel ölçütlere göre değerlendirilmelidir.
B
Sanat, yaşanılan dönemin koşullarından etkilenir.
C
Sanatçı, objeyi aslına uygun şekilde taklit ettiği ölçüde başarılıdır.
D
Sanatçı, eserlerinde iç dünyasını yansıtır.
E
Sanatçılık doğuştan getirilen bir yetenektir.
Soru 9
Adorna'ya göre, sanatın, içinde doğmuş olduğu toplum, burjuva toplumudur. Burjuva toplumu, doğrulardan yoksun, kötü ve yanlış bir toplum olduğuna göre, sanatın böyle bir toplum içinde alacağı yerin ne olacağı sorgulanmalıdır. Ona göre bu yer bireylerin sığınacağı bir sığınak olmalıdır. Bu sığınak, yani sanat, burjuva toplumunun yanlışlığı ve kötülüğü içinde doğru kalan en son yer olarak anlaşılmalıdır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi Adorna'ya ait olamaz?
A
Sanat alanı yanlış içinde doğruyu kendi içinde saklar.
B
Sanat, yanlışı aşma olanağına sahiptir.
C
Sanat, daha iyi bir geleceğin habercisidir.
D
Sanat, yanlışlar dünyasında bir tutanak noktasıdır.
E
Sanat, dogmalara karşı bir direniştir.
Soru 10
Nietzche'ye göre, doğa bilimleri ve tarih ile uğraşma Orta Çağ'a karşı zorunlu olmuştur. İnanca karşı bilgi gerekliydi. Oysa şimdi bilgiye karşı sanatla direnme zamanı gelmiştir. Çünkü sanat yaşama dönüştür. İnsanı yaşam içinde etkin kılan bir başarıdır. Bu yüzden de günümüzde artık sanatın bilgi ile savaşımı söz konusudur.
Nietzche'nin sanat ile ilgili bu görüşlerinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A
Sanat inançtan önce gelmelidir.
B
Sanat, diğer bilgi ve bilimlerin yerini almalıdır.
C
Sanat, bilim, ve inanç birbirine bağlı olarak ilerler.
D
En doğru bilgi bilimsel bilgidir.
E
Sanat bir mücadele etme biçimidir.
Soru 11
Natüralist anlayışa göre, doğa bütün güzelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. İnsan doğadaki güzellikleri göre göre, sanat güzelliğine yükselir. Bundan dolayı, doğa sanat için bir kılavuz olmak zorundadır.
Natüralistler'in bu anlayışından aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Sanatsal güzellik bütün güzelliklerin kaynağıdır.
B
Doğada gerçek güzellik yoktur.
C
Doğadaki güzellik bütün güzelliklerin kaynağıdır.
D
Sanat eserleri doğada olandan farklı bir durumu dile getirmektedir.
E
Doğa güzelliği sanat güzelliğine dayanmalıdır.
Soru 12
Kant'a göre, bizim dışımızda güzel diye nitelenen bir gerçeklik yoktur. Sanat eserine bu sıfatı veren biziz. Ona göre, sanat, teorik bilimlerle pratik ahlak arasında yani doğrulukla iyilik arasında bulunan aracı bir terimdir. Bundan dolayı güzel, aynı zamanda ahlaklılığımızı temsil eder.
Kant'ın güzellik anlayışından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bizim dışımızda güzel diye nitelenen bir gerçeklik yoktur.
B
Sanat eserine güzel sıfatını biz veririz.
C
Sanat, bilim ve ahlak arasında bir aracıdır.
D
Güzel, ahlaksızlılığımızı temsil eder.
E
Güzel, bizi ileriye doğru götüren manevi bir güçtür.
Soru 13
Sanat çıkar gütmeyen bir faaliyettir; bu nedenle o, taşıdığı güzellik aracılığıyla, bizi her çeşit bencil eğilimden kurtarır. Çünkü gerçek güzellik, hiçbir amaca bağlı olmayan, özgür ve canlı bir kavramdır.
Burada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Güzel doğal ve objektif olarak algılanmalıdır.
B
Tamlık ve mükemmellik taşıyan şeyler güzeldir.
C
Güzellik bizi bencil eğilimlerden kurtarır.
D
Güzelliğe ulaşmak imkansızdır.
E
Doğa bütün güzelliklerin kaynağıdır.
Soru 14
Sanat eseri, her şeyden önce doğal nesnelerden farklılık gösterir. Zaten, sanat eserinin doğal nesnelerden farkı, sanatın gerçek doğasını ortaya çıkarır. Buna göre, doğal süreçler ve oluşumlar sonucunda ortaya çıkan doğal nesneler ve doğal manzaraları, bir şekilde güzel diye nitelendirseler de, sanat eseri olarak görülmez.
Burada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sanat eseri ile doğal nesnelerin birbirinden farklılığı
B
Doğadaki güzelliğin gerçek güzellik olduğu
C
Sanattaki güzelin, doğal güzelliğin bir yansıması olduğu
D
Güzelin objektif bir değer olduğu
E
Sanatın, zanaattan farklılığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu