Felsefe Testleri

Bilim Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Bilim Felsefesi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Bilim Felsefesi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Bilim Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Bilim Felsefesi Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanlığın doğa koşulları karşısındaki tepki ve merakıyla beraber kozmik düzende yoğunlaşan çabaları, birikimleri doğaya egemen olma güdüsünü de beraberinde getirmiş ve bundan dolayı da önceliği doğa bilimlerine kazandırmıştır. İnsanlığa atfedilen bu genel kaygı gerçekte bilimi hazırlayan ve insanı bilime yönelten en büyük etkendir.
Buna göre, bilimlerin ortaya çıkmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanların doğayı kontrol altına almak istemesi
B
Filozofların doğayı açıklamadaki yetersizlikleri
C
Toplumların hızlı değişimi
D
İnsanların ortak yaşama ihtiyacı
E
Evrenin nasıl oluştuğunu anlama çabası
Soru 2
Teorik kavramlarımızda dış dünyayı denetlemenin olanaklı olduğu inancı olmaksızın, bilim denen şeyin ortaya çıkması beklenemezdi. Bu inanç her türlü bilimsel buluşun temel itici gücüdür.
Burada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Konunun belirlenmesi ve sınırlandırılması
B
Eldeki veriler ışığında hipotez oluşturulması
C
Varsayımların deneyle sınanması
D
Deneyle elde edilen sonuçların sistemleştirilmesi
E
Varsayımı doğrulayan sonuçların teoriye dönüştürülmesi
Soru 3
Bilim felsefesi, yalnızca bilimsel bilgiyi, bilimsel kuram ve sistem düzeyine yükselmiş olan bilgiyi ele alır. Bundan dolayı da bilim felsefesi, yalnızca bilimsel kuramlarla, bilimsel düşünme tarzlarıyla ve bilimin yöntemleri ve yapılarıyla ilgilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesi için söylenemez?
A
Bilimsel bilgiyi konu edinen felsefedir.
B
Bilimsel kuramlarla, bilimsel düşünme tarzları ile ilgilidir.
C
Bilimin yöntemleriyle ilgilidir.
D
Felsefeyi bilimleştirme çabasıdır.
E
Bilimin mantıksal boyutunu irdelemektir.
Soru 4
Keşfedilen şey zaten hep oradadır. Keşif tamamen evren hakkındadır. Gerçek olmayan, var olmayan şeyler keşfedilemezler.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi keşif değildir?
A
Maddenin çekim gücünün bulunması
B
Suyun kaldırma kuvvetinin anlaşılması
C
Otomobillerin yapılması
D
Oksijen gazının ayrıştırılması
E
Radyum elementinin bulunması
Soru 5
Felsefe içerisinde kimi filozoflar bilimi, bilim adamlarının ortaya koyduğu olmuş bitmiş bir ürün olarak görmüş ve açıklamaya çalışmışlardır. Kimi filozoflara göre ise bilim, bilim adamlarının bir etkinliği olarak ortaya çıkmaktadır.
Bilim felsefesine ilişkin çeşitli çalışma alanlarının bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Bilimin bazı soruları cevaplandıramamasıyla
B
Bilimdeki bazı doğruların çürütülüp yerine yeni doğruların getirilmesiyle
C
Bilimin durağan olduğu gerçeğinin görülmesiyle
D
Bilimle ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkmasıyla
E
Bilimin sonuçlarının insanlığın zararına kullanıyor olmasıyla
Soru 6
Bilimsel araştırmalar doğruluğu henüz kanıtlanmamış geçici varsayımlarla işe başlar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi varsayımın bir özelliği değildir?
A
Problem hakkında ileri sürülen geçici bir iddiadır.
B
Bilimsel çalışmaların çıkış noktasıdır.
C
Geçerlilik kazanması için deney ve gözlemle kanıtlanması gerekir.
D
Araştırılan konu ile ilgili olmalıdır.
E
Doğruluğu kabul edilen bir bilgidir.
Soru 7
"Bu madeni para demir değildir." önermesi, gözlemle doğrulanamıyorsa yapılması gereken en basit işlem, bir mıknatıs getirerek, bu mıknatısın parayı çekip çekmediğini göstermektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Deneyle doğrulanamayan yargılar gözlemle doğrulanır.
B
Gözlemin yetersiz kaldığı yerlerde önermeler deneyle doğrulanır.
C
Yetersiz gözlem aletleri insanları deney yapmaya iter.
D
Her gözlem sonucu mutlaka deneyle doğrulanmalıdır.
E
Deney ve gözlem sonuçları mantık ilkelerine dayalı olmalıdır.
Soru 8
Bilim yapısı gereği ancak belirli bir alanın, belirli koşullarda ve belirli yöntemlerle edinilmiş bilgisidir. Bilmeye konu olacak alanlar ise evrende sınırsızdır. Buna göre her bilim kendi özel alanını belirlemek zorundadır. Hiçbir bilim tek başına evreni açıklayamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Bütün bilimler birbirleriyle bağlantılıdır.
B
Bilim yığılarak ilerleyen bir süreçtir.
C
Bilim bilinmeyeni bilinir hale getirir.
D
Bütün bilimler tek bir bilime indirgenebilir.
E
Her bilim kendi konu ve yöntemine göre varlığı ele alır.
Soru 9
Bilim nesneye yönelik, taraf tutmayan, şu ya da bu düşünceye göre değil bütün düşünceler için kabul edilen olayları olduğu gibi kabul eder.
Bu ifade, bilimin aşağıdaki hangi özelliğini ifade eder?
A
Eleştiriye dayalı olmasını
B
Hiçbir ulusa ya da topluma mal edilemez olduğunu
C
Yanıtlarının zamanla değişebilirliğini
D
Objektif olmasını
E
Merak ve hayretten kaynaklanmasını
Soru 10
Herhangi bir bilim kuramı, yeni bir güçlükle karşı karşı- ya geldiğinde bilim adamları bu güçlüğü ortadan kaldırma etkinliğini gösterirse, bu bilim kuramı varlığını sürdürür. Aksi halde, bu bilim kuramı geçerliliğini kaybeder.
Buna göre, bilimsel bir kuramın yaşamasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilim kuramlarının yaşaması sorunları ele almasına bağlıdır.
B
Kuramların başarılı veya başarısız olması bilim adamının etkinliklerine bağlıdır.
C
Toplumsal ve tarihsel gerçeklere uygun olmasıdır.
D
Tüm bilimlerin sonuçlarını dikkate almasına bağlıdır.
E
Evrensel bir özellik taşımasına bağlıdır.
Soru 11
Bazı bilim adamları, herhangi bir olayın bilim olabilmesi için, deney ve gözlem metodunun kullanılmasının zorunlu olduğunu söylemektedirler. Bu görüşten hareketle felsefenin bilim değil, bilim üstüne bilim görüşü olduğu kabul edilmektedir.
Böyle düşünen bilim adamları, felsefenin hangi özelliğinden hareketle böyle bir sonuca ulaşmışlardır?
A
Belli bir yönteme dayalı olmasıyla
B
Olgusal olmasıyla
C
Olanı değil olması gerekeni incelemesiyle
D
Mantıksal olmasıyla
E
Bilimi sorgulayıp ona yol göstermesiyle
Soru 12
Celaude Bernard, "Laboratuvara girerken sadece paltomu değil düşüncelerimi de askıya bırakırım." der.
Bu düşüncesiyle bilimsel tavrın hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A
Araştırmacının konusunu en iyi laboratuvar ortamında sınayabileceğini
B
Araştırma anında, her türlü düşünceden uzaklaşmasının gerekli olduğunu
C
Araştırmacının deney ortamında olması gerektiğini
D
Araştırmada nesnel olmanın gerekli olduğunu
E
Tüm bilimlerin deneysel yöntemi kullanması gerektiğini
Soru 13
Yunan’da bilim, daha çok felsefeyle bir arada görülmüştür. Bu dönemin filozofları aynı zamanda birer bilim adamı idiler. Thales aynı zamanda seçkin bir astronom ve matematikçidir. Aristotales aynı zamanda büyük bir biyologdu. Ama bunların çalışmaları tam bir bilimsel etkinlik olarak kabul görmemektedir.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilimsel çalışmalarda henüz istenilen düzeye erişilmemiştir.
B
Bilimi felsefeden ayırmak istemişlerdir.
C
Bilimle felsefeyi değiştirmek için uğraşmışlardır.
D
Felsefenin öznel tavrı ile bilim yapmışlardır.
E
Dönemin toplumsal koşulları buna elverişli değildir.
Soru 14
8. ve 9. yüzyıllarda, İslam kültür çevresi, özellikle bilim alanında, çok parlak gelişmeler kaydetmiştir. Bu durum ise, çok büyük ölçüde İslam dininin yapısından, dinin öğrenmeye ve bilgiye yüksek değer vermesinden, İslamiyetin doğuşu ve yayılışı sırasında, yönetimlerin bilimsel düşünceyi teşvik etmelerinden kaynaklanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
İslam dünyasında da, Avrupa Orta Çağı'nda olduğu gibi bilim durmuştur.
B
İslam dünyasında bilim çok parlak gelişmeler kaydetmiştir.
C
İslam dininin yapısı bilimin gelişmesine elverişli bir yapıdır.
D
İslam dini öğrenmeye ve bilmeye yüksek değer vermiştir.
E
Dönemin yöntemleri bilimsel düşünceyi teşvik etmişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

2 Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu