Tarih Testleri

En Uzun Yüzyıl Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih En Uzun Yüzyıl Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tarih En Uzun Yüzyıl sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Çözmeye Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz.

En Uzun Yüzyıl Test

Tebrikler - En Uzun Yüzyıl Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Osmanlıcılık düşüncesi ön plana çıkarılmıştır.
Bu durumun,
I. ulus bilincinin gelişiminin gecikmesi,
II. azınlık unsurlara bazı haklar verilmesi,
III. milliyetçilik düşüncesinin Türk unsurlar arasında yaygınlaşması
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Sırp İsyanı,
II. Yunan İsyanı,
III. Mısır İsyanı
Bu gelişmelerden hangileri milliyetçilik düşüncesi ile ilgili değildir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
İngiltere, Hindistan sömürgelerine giden yollar üzerinde  bulunan Osmanlı topraklarının güçlü başka bir devletin egemenliğine girmesini engellemeye çalışmıştır.
İngiltere’nin bu çabasına bakılarak,
I. İngiltere, sömürgeleri ile bağlantısını güçleştirecek gelişmelere karşı çıkmıştır.
II. Osmanlı toprak bütünlüğü İngiltere tarafından tehdit edilmiştir.
III. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güçlenmesi sağlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Tanzimat Fermanı'nda, "Rüşvet ve adam kayırma sona erdirilecek, herkes kanun karşısında eşit kabul edilecektir." hükümleri yer almıştır.
Bu hükümler dikkate alındığında, Osmanlı yönetiminin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalıştığı savunulabilir?
A
Dini anlaşmazlıkların sona erdirilmesi
B
Azınlıklara inanç özgürlüğü verilmesi
C
Yeni topraklar elde edilmesi
D
Askeri gücün artırılması
E
Halkın devlete olan güveninin artırılması
Soru 5
Osmanlı Devleti’nden ayrılmak isteyen Sırplara 1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması ile Osmanlı yönetimi tarafından bazı ayrıcalıklar verilmiştir.
Bu gelişmenin Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisini güçlendirdiği savunulabilir?
A
Batılılaşma çabalarını
B
İslamcılık düşüncesini
C
Azınlıkların bağımsızlık düşüncelerini
D
Devlet otoritesini
E
Askeri etkinliği
Soru 6
Osmanlı yönetimleri XIX. yüzyılda bazen İngiltere, bazen Fransa, bazen de Almanya ile yakın siyasi işbirliği içine girmeye çalışmışlardır.
Bu politika, Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
A
Ekonomik alanda etkinlik artırılmıştır.
B
Sanayileşme adına bazı adımları atılmıştır.
C
Avrupalı devletler üzerinde baskı kurulmuştur.
D
Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanılmaya çalışılmıştır.
E
Rusya’nın Balkanlarda etkili olması engellenmiştir.
Soru 7
Osmanlı Devleti’nin egemenliği altında yer alan Mısır, Fas ve Tunus XIX. yüzyılda işgal edilmiştir.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığının azalmasına
B
Osmanlı topraklarının sömürge olmasının engellenmesine
C
Osmanlı Devleti’nde idari alanda düzenlemeler yapılmasına
D
Avrupalı devletlerden siyasi destek alınmasına
E
Azınlıklara yeni bazı haklar verilmesine
Soru 8
1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin çalışmaları sonucunda padişah tarafından ikinci defa ilan edilen Meşrutiyet yönetimi ile birlikte siyasal partiler kurulmuştur.
Bu gelişmenin Osmanlı ülkesinde,
I. siyasal yaşamın demokratikleşmesi,
II. yeni topraklar elde etme politikalarının ortaya çıkması,
III. halkın siyasal tercihlerini özgürce ortaya koyabilmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
1876 yılında İstanbul’da düzenlenen Tersane Konferansı’nda bir araya gelen Avrupalı devletler, Osmanlı yönetiminden şu isteklerde bulunmuşlardır:
– Bosna Hersek’te valinin belirlenmesine Osmanlı yönetimi karışmamalıdır.
– Bulgar azınlığa özerklik verilmelidir.
– Sırbistan ve Karadağ’da bulunan Osmanlı askerleri geri çekilmelidir.
Bu istekler dikkate alındığında, Avrupalı devletlerin aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri söylenebilir?
A
Osmanlı topraklarında bağımsızlık düşüncesini sona erdirme
B
Osmanlı Devleti'nde yaşanan azınlık sorunlarını çözme
C
Osmanlı toprak bütünlüğünün parçalanmasını engelleme
D
Sömürgeci düşüncesinin devletler arası alanda bir sorun oluşturmasını önleme
E
Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliğini azaltma
Soru 10
Osmanlı Devleti için XIX. yüzyılda devletler arası platformda "Hasta Adam" nitelemesi kullanılmıştır. Rus çarının bir görüşme sırasında İngiltere elçisine hasta adamın mirasının paylaşılmasından söz ettiği bilinmektedir.
Rus çarının bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupalı devletlerle siyasi işbirliği sağlamaya çalışmıştır.
B
Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların hakları korunmak istenmiştir.
C
Almanya’ya karşı İngiltere’nin desteği alınmaya çalışılmıştır.
D
Osmanlı Devleti’nin askeri gücünden çekinilmiştir.
E
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almasından endişe edilmiştir.
Soru 11
1809’da İngiltere ile imzalanan Kale-i Sultaniye Antlaşması'na göre, Osmanlı Devleti, barış zamanında boğazlardan savaş gemisi geçmesini engelleyecekti.
İngiltere’nin bu isteği aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A
Osmanlı donanmasını Rus saldırıları karşısında korumaya
B
Karadeniz'de sömürgeler elde etmeye
C
Rusya'nın Karadeniz’e inmesini önlemeye
D
Rusya’nın Akdeniz’e inmesini önlemeye
E
Boğazların uluslararası bir statü kazanmasını önlemeye
Soru 12
İngiltere, 1878 yılında Osmanlı Devleti'ne başvurarak Kıbrıs'ın kendi yönetimlerine verilmesini talep etmiştir.
İngilizlerin bu talebinin temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
B
Hint sömürge yolunun güvenliğini korumak
C
Osmanlı ülkesindeki azınlık unsurların haklarını korumak
D
Almanya’nın Osmanlı yönetimi üzerinde etkinlik sağlamasını engellemek
E
Akdeniz’de devletler arası barışın korunmasını sağlamak
Soru 13
Osmanlı Devleti’nde halk Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Fakat bu gelişmeye rağmen anayasa ile padişaha tanına yetkiler son derece genişti.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A
Osmanlı Devleti’nde saltanat yönetiminin sona erdiğinin
B
Meclis-i Mebusan’ın üyelerinin padişah tarafından belirlendiğinin
C
Saltanat makamının mutlak yetkilerini korumaya devam ettiğinin
D
Gayrimüslimlere ekonomik alanda bazı haklar verildiğinin
E
Osmanlı Devleti’nde padişahlık makamının varlığını tartışmaya başlandığının
Soru 14
Osmanlı Devleti’nde, II. Mahmut Dönemi’nde gerçekleştirilen,
– Sekban-ı Cedit ordusunun kurulması,
– Eşkinci Ocağı’nın oluşturulması
girişimleri Yeniçerilerin karşı çıkmaları nedeniyle başarısız olmuştur.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
Osmanlı Devleti’nde askeri alandaki ıslahatlar sona ermiştir.
B
Yeniçeriler ıslahat sürecinde önemli bir engel durumuna gelmişlerdir.
C
Osmanlı padişahları askeri alanda disiplin sağlamaya çalışmıştır.
D
Ülke güvenliğinin artırılmasına dönük çabalar sergilenmiştir.
E
Yenilik girişimlerine süreklilik kazandırılamamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu