Felsefe Testleri

Felsefenin Anlamı Testi Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Felsefenin Anlamı Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Felsefenin Anlamı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Felsefenin Anlamı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Felsefenin Anlamı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Denizde boğulmak üzere olan birinin mutluluğu kıyıya varmasıdır. Felsefede ise ancak derine inmekle mutluluk sağlanır. Bu nedenle filozof hiçbir zaman yüzeysel bilgilerle yetinmez olabildiğince derinlemesine araştırmalar içerisine girer.
Buna dayanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Varolmanın amacı mutlu olmaktır.
B
Felsefe insana mutlu olmayı öğretir.
C
Mutlu olmadan felsefe yapmak imkânsızdır.
D
Felsefeciler yüzeysel bilgilerle mutlu olur.
E
Felsefede önemli olan kapsamlı sorgulamadır.
Soru 2
Bütün çağlarda felsefi düşüncelere sistemli bir ifade kazandıran veya onun bazı görüntülerini değiştiren insanlar olmuştur. Felsefi düşünceyi yaratan ve filozof olarak anılan, bu insanlardır. Bu insanlar, düşünce yöntemlerini bilinçli analizleriyle bir dünya görüşü ortaya koymakla uğraşmışlardır.
Buna göre, filozof adını alan bireylerin ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Toplumun değişmesine öncülük etmiş olmaları
B
Toplumdaki değer yargılarına ters düşen düşünceler oluşturmaları
C
Dünya görüşlerini yansıtan sistemli, düzenli felsefi bilgiler oluşturmaları
D
Toplumun değişmesine öncülük etmiş olmaları
E
Bir takım soyutlamalar yoluyla ilkeler oluşturmaları
Soru 3
Bilgisiz felsefe yapmaya çalışmak, gece karanlık yoldaki bir yolcunun yolunu bulmaya çalışmasına benzer. Bu nedenle felsefede ne kadar çok bilirsen o kadar iyidir anlayışı hakimdir.
Bu paragraftan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden  hangisidir?
A
Bilgisiz felsefe yapmak mümkün değildir.
B
Felsefe toplumda varolmanın nedenidir.
C
Felsefesiz bilimlerin ilerlemesi mümkün değildir.
D
Felsefe en önemli bilgi türüdür.
E
Felsefe bütün bilgilerin kaynağıdır.
Soru 4
Felsefenin ele aldığı problemler, insanın hayat içinde yaşadığı evrenin anlamının ne olduğu sorularının ortaya çıkardığı problemlerdir. Felsefede söz konusu olan sorular, yaşamın anlamı başlığı altında toplanabilecek olan sorulardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi felsefenin sorduğu sorulardan biri olamaz?
A
İnsan yaşamının anlamı nedir?
B
Evrende belli bir düzen var mıdır?
C
İnsanın evrendeki yeri nedir?
D
Olaylar arasında neden – sonuç bağı kurularak kesin bilgiye nasıl ulaşılır?
E
Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
Soru 5
Tüm insanların yemek yemeye ihtiyaçları olduğu gibi,sevgi ve ilgiye de ihtiyaçları vardır. Ama bütün bunların ötesinde, insanların ihtiyaç duyduğu başka şeylerde vardır. İnsanlar kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek isterler. Neden yaşadığımızı bilmek, pul toplamak kadar rastlantısal bir ilgi değildir. Bu ilgi insanın var olduğu ilk andan itibaren kendini göstermiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Bireyin fizyolojik ihtiyaçları diğer ihtiyaçlarından önce gelir.
B
Felsefe, insanın kendine yönelmesi ve kendini tanıma isteğiyle doğmuştur.
C
Yaşam deneyimleriyle kazanılan bilgi, insan bilgisinin kaynağıdır.
D
Hayatını kolaylaştırmak ve doğru bilgiye sahip olmak insanın birincil ihtiyacıdır.
E
İnsanın çevresindeki belirsizlikler, onu doğa üstü güçlere inanmaya itmiştir.
Soru 6
Bilimler evrenin bazı yönlerini inceledikleri halde felsefe bize evren hakkında daha esaslı ve birleştirilmiş, bütünleştirilmiş bilgiler verir.
Burada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Felsefenin parçalar halinde olması gerektiği
B
Bilimler ve felsefenin farklılığı
C
Felsefenin olması gerekeni ele aldığı
D
Felsefenin bilimleri kapsadığı
E
Bilimlerin felsefeden ayrıldığı
Soru 7
Felsefesiz yaşamak, gözü kapalı yaşamaktır. Üstelik gözümüzün görüp meydana çıkardığı bütün şeyleri görmenin ve bu amaç ile renklere ışığın güzelliğini tatmanın verdiği zevk, asla felsefenin bulup meydana çıkardığı şeylerden edinilen bilginin verdiği neşeyle ölçülmez ve sonra bize, ahlâkımızı düzenleme ve dünyada hayatımızı idare etmek için felsefe öğrenmek, adımlarımıza öncülük için gözlerimizi kullanmaktan çok daha gereklidir. Çünkü hayvanlar sedece karınlarını doyurmayı düşündüğü halde, insanın temel düşüncesi, ruhun gerçek yiyeceği olan bilgeliğini ara.
Descartes'in bu görüşlerinden çıkarılacak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
Felsefe insanlık için vazgeçilmez bir çabadır.
B
Felsefenin bilgi alanı sınırsızdır.
C
Felsefeciler içinde bulunduğu çağdan ve toplumdan etkilenirler.
D
Bütün bilimler kaynağını felsefeden alır.
E
Her çağın kendine uygun bir felsefesi vardır.
Soru 8
Felsefe ile bilim ortak konularda açıklamalar yapmalarına rağmen, varlığa ve olaylara yaklaşım perspektiflerinde köklü farklılıklar vardır. Felsefenin yaklaşım tarzı, varlığın ve olayların her yönüyle anlaşılmasına yönelik birleştirici, tamamlayıcı bir anlayışı barındırır. Bilimler, uzmanlık alanları oluşturarak kendi bakış ve kavramsallaştırmalarıyla varlığın kendi ilgi alanlarına giren kısmıyla ilgilenirler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefeyi bilimden ayıran bir özelliktir?
A
Sistemli ve düzenli olması
B
Somut olgulara dayandığı ölçüde geçerli olması
C
Aynı türden olaylara genellenebilir olması
D
Birikimli olarak ilerleyen bir bilgi olması
E
Olay ve olgulara bütüncül bir bakışla yaklaşması
Soru 9
Orta Çağ'da toplumlar, feodal ve teokratik bir yapılanma içindeydi. Bu dönemde felsefe, dinsel inançlara dayalı bir içerik kazanmıştır. Sanayi Devrimi'nden sonra toplumsal yaşamda bilimsel çalışmalar önem kazanmış, buna bağlı olarak da felsefenin gündemine eşitlik ve bilimsellik girmiştir.
Buna göre, felsefe için aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Bütün insanlığın yararına sunulan bilgiler verilir.
B
Toplumların tarihinden bağımsız izler taşır.
C
Toplumların yaşam biçimine yön verir.
D
Toplumsal yapının özelliklerine göre şekillenir.
E
Bilimdeki değişmelerin kaynağıdır.
Soru 10
Felsefe bir anlatım biçimidir. Eline aldığı her şeyi eleştirir. Gerçek filozofta, edindiği bilgileri yetersiz bulan, tedirginlik duyan, sürekli arayan, soru soran, eleştiren kimsedir.
O halde filozof için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bilgiye şüpheyle yaklaşır.
B
Sürekli bir arayış içindedir.
C
Amacı doğruya ulaşmaktır.
D
Soru soran kimsedir.
E
Bilginin sonlu olduğuna inanır.
Soru 11
Çağların ve adamların felsefesinden söz ettiğimiz durumlar vardır. Bununla bir çağın veya bir adamın benimsenen düşüncelerinin bütününü kastederiz. Ancak felsefi düşünce basit olarak bazı görüşlere sahip olmaktan çok daha fazla şeyler gerektirir. Her insanın, toplumdan belli bir felsefeyi aldığı söylenebilir. Ancak bu, her insanın filozof olduğu anlamına gelmez.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Her çağın kendine özgü bir felsefesi vardır.
B
Felsefi düşünce, kapsamlı bir düşünce biçimidir.
C
Çağın ve toplumun felsefesi bireyleri etkiler.
D
Belirli bir dünya görüşü olan her insan filozof değildir.
E
Felsefi düşünce, her yönüyle bilimsel düşünceden farklıdır.
Soru 12
Felsefe bir bilgi sevgisi ve arayışı, bir eleştiri ve yaşam biçimidir. Ahlâk sorunu olarak iyiye, estetik açıdan güzele yönelme çabasıdır.
Buna göre, felsefe ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Bilgiyi arama çabasıdır.
B
Sorgulama gerektirir.
C
Mutlak doğrulara ulaşmaktır.
D
Beğeni duygusu kazanmaktır.
E
Erdemli olabilmektir.
Soru 13
Felsefe özü gereği mutlaka eleştirel olmak zorundadır. Felsefe için durmak yok olmak demektir. Felsefeci hiçbir zaman elde ettikleriyle yetinmemeli, sürekli yeni düşüncelerin peşinde koşmalıdır. Her zaman önüne çıkan engelleri yıkmaya çalışmalı elde ettikleriyle yetinmemelidir. Felsefe yolda olmak demektir. Durmak ya da son noktayı koymak hiçbir zaman felsefenin amacı olamaz.
Buna göre, felsefe için hangisini söylemek doğru olur?
A
Felsefe önüne çıkan engelleri aşmaya çalışmalı, ancak aşamadığı engeller karşısında durmasını bilmelidir.
B
Felsefe ne zaman duracağını bilmelidir.
C
Her şeyin bir sonu olduğuna göre, felsefe belli bir noktayı hedefleyip amacına ulaşmalıdır.
D
Felsefe sorun ne olursa olsun çözümler araştırmalı, sürekli yeni ufuklara yelken açmalıdır.
E
Felsefede hangi sorunun ne şekilde ele alınacağı filozofun niteliğiyle ilgilidir.
Soru 14
Zenon'a göre "Uçan ok durmaktadır." Çünkü bu ok her an belli bir noktada bulunacaktır. Belli bir noktada bulunmak demek durmak demektir ; ama hareketinin her biri anında duruyorsa, ok yolunun bütününde de durmaktadır. Bu da hareketin göreliliğine dayanmaktadır. Oysa diğer filozoflara göre bu böyle değildir.
Burada felsefenin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?
A
Mantıksal olma
B
Tümel bakabilme
C
Merak uyandırma
D
Olması gerekeni inceleme
E
Öznel olma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu