Felsefe Testleri

Din Felsefesi Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Din Felsefesi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Din Felsefesi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Din Felsefesi Testi Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Din Felsefesi Testi Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Din felsefesi, dini konu edinen, dinin temellerini ve öğelerini ele alan, sorgulayan felsefedir. Başka bir deyişle, dinin felsefe açısından ele alınması, din hakkında bir düşünme ve araştırmadır. Buna göre dinle ilgili olan her şey, din felsefesinin konusuna girer. O halde din felsefesi aşağıdakilerden hangisini konu olarak ele almaz?
A
Dinin tanımlarını
B
Tanrı ile evren arasındaki ilişkiyi
C
En uygun dinin hangisi olduğunu
D
Evrenin yaratılış problemini
E
Tanrının temel niteliklerini
Soru 2
Gazali’ye göre, Allah’ın varlığına ve birliğine inanılmalıdır. Çünkü Allah’ın varlığı ve birliği üzerine fazla bir şey bilinemez.
Gazali’nin bu görüşlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Allah’a inanmak için onu bilmek gerekir.
B
Allah hakkında her şey açık seçik bilinebilir.
C
Allah hakkındaki bilgilerin kanıtlanması gerekir.
D
Allah’ın varlığı bütünüyle kanıtlanabilir.
E
Allah hakkında her şey bilinemeyebilir, ama O'na inanmak gerekir.
Soru 3
Din felsefesi yapmak, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, objektif, kapsamlı ve tutarlı bir tarzda düşünmek ve konuşmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin konularından biri değildir?
A
Varolanın güzelliği ve doğruluğu sorunu
B
Tanrı'nın varlığı ve vahyin imkanı sorunu
C
Evrenin yaratılış sorunu
D
Ruhun ölümsüzlüğü sorunu
E
İnsan ve ibadetin kutsala göre eylemselliği sorunu
Soru 4
Dinin amacı, insanın manevi yaşantısına temel olmak, onun bu dünyadaki varoluşunu anlamlandırmaktır. Çünkü insan maddi olduğu kadar, manevi bir varlıktır. Din, insanı sonluluğunun ve ölümlülüğünün yarattığı sıkıntıdan kurtarır, onu manevi bakımdan arındırır. Sonlu ve ölümlü varoluşun sonsuz ihtiyacı içinde olan insan, bir dine girdiğinde, bu dinde kendisine sunulan bilgileri olduğu gibi benimser.
Parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A
Tanrı fikrinin reddedilmesi gerektiğinden
B
Dinin insanlar için gerekliliğinden
C
Dinin kesin ve mutlak bilgilerden oluştuğundan
D
Tanrı’nın yasaları ile evrenin yasalarının aynı olduğundan
E
Dinin, devlet ve otorite fikrine karşı olduğundan
Soru 5
Din üzerine düşünen filozoflar dini ele alırken ona eleştirel yaklaşır. Ancak filozof bunu yaparken dinden yana veya ona karşıt olmak gibi bir amaç gütmez. Ayrıca din filozofları dini bir yönüyle değil, her yönüyle, akla dayalı ve nesnel olarak ele alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin özelliklerinden değildir?
A
Kapsamlı olma
B
Nesnel olma
C
Akılcı olma
D
Sorgulayıcı olma
E
Bir dine bağlı olma
Soru 6
Dinin felsefi bir biçimde temellendirilmesi dinin, felsefenin eleştirisi, sistemleştirici, genel ve objektif bakış açısından ele alınması ve temellendirilmesi demektir.
Buna göre, hangisi din felsefesinin özelliklerinden biri değildir?
A
Dinlere tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşmak
B
Belli bir dini değil, genel olarak dinleri konu edinmek
C
Dini akla dayalı olarak temellendirmek
D
Dini ciddi ve entelektüel, incelemeden geçirmek
E
Dini toplumda meşrulaştırmaya çalışmak
Soru 7
Din ve dinsel bilgi insana nasıl yaşaması ve davranması gerektiğini, uygulaması gereken pratiğe yönelik, duygu yoğunluklu bilgiler sunar. Oysa dini felsefi tarzda araştırmayı üstlenmiş olan din felsefesi, dini ve dinsel bilgileri, çeşitli görüş türlerine temel kavram ve iddialarıyla eleştirel, tutarlı, sistemli ve akla uygun bir inceleme konusu yapmıştır.
Buna göre, din felsefesi hangi özelliğiyle dinin kendisinden ayrılmaktadır?
A
Normatifliği
B
Öznelliği
C
Teorik bir çaba olması
D
Eleştirel olması
E
Yığılan bir bilgi olması
Soru 8
St. Thomas'a göre; "Nesneler ilkelden mükemmele doğru bir sıra takip ederler. En üstteki en mükemmel varlık Tanrı'dır."
Descartes şöyle der; "Ruhumda sonsuzluk fikri var.Bu fikri kendi zihnime kendim koyamam. Çünkü ben sonlu bir varlığım. Bu fikri bana sonsuz bir varlık olan Tanrı verdi."
St. Thomas ve Descartes'in görüşlerinin ortak yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tanrı'nın olmadığını savunmaları
B
Tanrı'yı insani özellikte tasarlamaları
C
Tanrı ile evreni özdeş saymaları
D
Tanrı'nın evrene müdahale etmediğini savunmaları
E
Tanrı'nın varolduğunu savunmaları
Soru 9
Tanrı kavramı doğa üstü bir kavramdır. Doğa üstücülük, doğa dediğimiz şeyden herhangi bir bakımdan daha üstün ve yüce bir varlığın bulunduğunu kabul eden görüştür. Bu çerçeve içinde, Tanrı doğanın üstünde ve ötesinde olan, doğanın ve insan yaşamının çeşitli görüntülerini yöneten yüce varlıktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A
Tanrı, doğa üstü bir kavramdır.
B
Tanrı, doğa dediğimiz şeyden daha üstün ve yüce bir varlıktır.
C
Tanrı, insan yaşamının çeşitli görüntülerini yöneten yüce varlıktır.
D
Tanrı'ya zaman ve mekan kavramı uygulanamaz.
E
Tanrı gücünü doğadan alır.
Soru 10
Vahiy, Peygamberlere gelen ilahi ilham anlamına gelir. Vahiy, Kur’an’ın bildirdiğine göre, oku anlamına gelen ifadeyle başlamış, Kur’an tamamlanınca son bulmuştur. İlahi bir nitelik taşıyan ana düşünce, vahiy yoluyla peygambere bildirilir.
Buna göre, vahiy’in temel amacı aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?
A
Dini felsefi olarak temellendirmeye çalışmak
B
Felsefeyi dinsel bir temele oturtmak
C
İlahi nitelik taşıyan düşünceleri peygamberlere bildirmek
D
Bilimin sonuçlarının tutarsızlığını ilahi bir ifadeyle dile getirmek
E
Dinsel ve bilimsel olayların felsefi boyutunu ifade etmek
Soru 11
Dinden vazgeçilemeyeceği gibi, felsefeden de vazgeçilemez. Öyleyse, bu iki disiplin arasındaki ilişkilerde, öncelikle disiplinleri ilişkiye sokanların her iki disiplini de tanımaları, onları oldukları gibi kabul edip onaylamaları esastır. Bu çerçeve içinde, dine felsefi yaklaşım, her şeyden önce, din gerçeğini kabul eden ve anlamlandırmaya çalışan yaklaşımdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Dinden ve felsefeden vazgeçilemez.
B
Felsefeyi dinin emrine sokmak gerek.
C
Din ve felsefe birbirine yaklaştırılırken bu alanların bilinmesi gerekir.
D
Din ve felsefenin olduğu gibi kabul edilmesi gerekir.
E
Felsefe dine yaklaşırken din gerçeğini kabul etmelidir.
Soru 12
Evren Tanrı tarafından yaratılmış mıdır, yoksa evren ezeli ve ebedi midir? Buna göre, içinde bulunduğumuz evren, her şeye gücü yeten, sonsuz ve iyiliksever bir varlık olarak, Tanrı tarafından yaratılmış olabilir. O, öte yandan, Tanrı tarafından yaratılmamış da olabilir.
Burada vurgulanan temel problem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tanrının varlığı problemi
B
Vahyin imkanı problemi
C
Evrenin yaratılış problemi
D
Ruhun ölümsüzlüğü problemi
E
Tanrı’yla evren arasındaki ilişkilerin ne olduğu problemi
Soru 13
Dinin doğrudan içsel yaşantılar yoluyla kavranmasını öngören, bunun için de ruhsal eğitimin gerekliliğini vurgulayan yaklaşıma tasavvuf adı verilir.
Buna göre, tasavvuf hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Dini yaşayışta ruhsal derinliği vurgular.
B
Dini hakikatlere kalple ulaşılacağını savunur.
C
Dini yaşayışta şekilciliği eleştirir.
D
İnsanı, insan oluşu nedeniyle saygıdeğer görür.
E
Dini yorumlamada aklı esas alır.
Soru 14
"Bütün dinler dogmatiktir" sözünden aşağıdakilerden hangisi anlaşılabilir?
A
Deney ve gözleme dayanarak kabul edilir.
B
Akılla temellendirilir.
C
Deney ve gözleme ihtiyaç duyulmadan doğruluğu kabul edilir.
D
Tartışmalar sonucunda doğruluğuna inanılır.
E
Mutlaka akıl yürütmeye dayandırılmalıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu