Felsefe Testleri

Felsefe Bilgi ve Bilgi Türleri Testi Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Felsefe Bilgi ve Bilgi Türleri Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 16 Adet Felsefe Bilgi ve Bilgi Türleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Felsefe Bilgi ve Bilgi Türleri Testi Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Felsefe Bilgi ve Bilgi Türleri Testi Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çevremizdeki nesnelerin bilgilerini duyularımızla elde ederiz. Ancak bu kavrayışta belli bir yöntem kullanılmamakta, basit gözlemler ya da tesadüfler etkili olmaktadır. Gündelik bilgiler olarak adlandırılan bu bilgiler günlük hayatımızı kolaylaştırarak çevremizden daha iyi yararlanmamızı sağlar.
Buna göre, gündelik bilginin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A
Kişilere fayda sağlar.
B
Kişisel deneyimlere dayanır.
C
Sistemsiz ve yöntemsizdir.
D
Rastlantılarla elde edilir.
E
Toplumdan topluma farklılık gösterir.
Soru 2
Birkaç kez kavun yiyen kişi kavunların tatlı olduğunu anlayınca bundan kavunlar tatlıdır genellemesine ulaşır. Bunun gibi çevremizde olup biten benzer olaylardan edindiğimiz izlenimler sonucunda ulaştığımız genellemelere gündelik bilgi denir.
Buna göre, gündelik bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Kişisel deneyimlere dayanır.
B
Neden - sonuç bağı deneysel çalışmalara dayanır.
C
Duyu verisi ve seziş gücüne dayanır.
D
Kişiden kişiye değişir.
E
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılar.
Soru 3
Bilimsel problemlerin çözümünde bireysel katkılar az veya çok olabilir; ama bu katkı grubun katkısıyla karşılaştırıldığında daima küçük kalır. Bilim tarihinde büyük matematikçiler, büyük fizikçiler vardır; ama içlerinden en büyükleri bile kendilerinden önce gelenlerin birikimleri ve yardımı olmaksızın fazla bir şey yapamazlar.
Burada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Öngörüsel olma
B
Olgusal olma
C
Nesnel olma
D
Kolektif olma
E
Mantıksal olma
Soru 4
Astronomi ile uğraşanlar antik dönemde bile salt gözlemle yetinmediler. Astronomik hesaplar için, astronomi küresi gibi özel aletler de geliştirdiler. Bununla Güneş'in, Dünya'nın evren içindeki konumlarını ve hareketlerini saptamaya çalıştılar.
Parçada bilimle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Bilimin gözlemle yetinmeyip güvenilir ölçüm aletlerine başvurduğu
B
Bilimin çağın koşullarından etkilendiği
C
Bilimin bilimsel bir süreç izlediği
D
Bilimin doğayı çözümlemede belli yöntemlere başvurduğu
E
Bilimin ulaştığı sonuçların genel geçer olduğu
Soru 5
Bir kimyacı iki ayrı maddenin karışımıyla ne gibi bir sonucun elde edilebileceğini, bir biyolog döllenen iki ayrı hücreden ne gibi bir embriyonun çıkacağını önceden bilir.
Burada bilimsel bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Sistemli ve düzenli oluşu
B
Nesnel bir bilgi oluşu
C
Kolektif bir bilgi oluşu
D
Eleştirisel ve şüpheci oluşu
E
Öngörüsel bilgi oluşu
Soru 6
Antik Çağ'da dinden çok matematik kurallarına önem veren Pythagoras'çı filozoflar dünyanın kendi çevresinde ve gezegenlerin Güneş çevresinde döndüğünü ileri sürmüşlerdir. Ne varki 1. yy'da Batlamyus, bütün bu gelişmeleri alt üst ederek dünyanın evrenin merkezinde olduğu ve diğer yıldızlarında dünyanın çevresinde karmaşık bir sistem içinde hareket ettiğini ileri sürmüştür.
Parçada sözü edilen bilimsel bilginin özelliği ile aşağıdakilerden hangisi çelişir?
A
Her zaman eleştiriye açık olmuştur.
B
Olanı olduğu gibi açıklar.
C
Aksi ispatlanana kadar doğru olan bilgilere dayanır.
D
Gücünü dinden değil akıldan alır.
E
Yöntemli bir bilgi olarak, değişmez gerçeklikler sunar.
Soru 7
Sümerler ve Babiller 5000 yıl önce sayılandırma sistemini geliştirirken, bu sistemi sırf matematikte değil, çözmek zorunda oldukları pratik sorunlarda da kullanıyorlardı. Bir tarlayı ekmek için gereken tohum miktarı, belli bir suyla sulanabilecek birim alanı gibi.
Bu paragrafta bilimin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Toplumsal gelişmeleri belirleyen etkenleri ortaya koyma
B
Doğal olaylar arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
C
Evrensel doğrulara ulaşma
D
Pratik yaşama uygulanarak fayda sağlama
E
İnsanoğlunu doğaya hakim kılma
Soru 8
Bilimsel bilgi, doğadaki ve toplumdaki olguların genel-geçer nedenlerini bulmak ve bu olguları denetim altına almak ister. Teknik bilgi ise bilimsel bilgilerden yararlanarak pratik uygulamayla üretime geçmek ister. Örneğin; suyun kaldırma kuvvetini bilim bulmuş, teknik bilgi ise bundan faydalanarak ağır tonajlı gemiler yapmıştır.
Burada teknik bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Merak ve hayretimizi giderme
B
İnsana fayda sağlama
C
Doğayı denetim altına alma
D
Doğadaki olayları açıklama
E
Doğa yasalarını bulma
Soru 9
Teknoloji, bilimsel verilerden yararlanarak, bilimin sonuçlarını yaşamı kolaylaştıran araçlara, dönüştürebilme çabasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bilim-teknik ilişkisinden söz edilemez?
A
Matematiğin sonuçlarından faydalanarak inşaatların yapılması
B
Fizikteki yasalardan hareketle elektrik motorlarının yapılması
C
Geleneksel değerlerden hareketle, toplumsal kuralların oluşması
D
Biyolojiden faydalanarak, hastalıkların teşhisini sağlayan aletlerin yapılması
E
Kimyadan faydalanarak, hastalıkları gideren ilaçların yapılması
Soru 10
Bilimden farklı olarak sanat, nesne dünyası ile ilgili bize bir şey bildirmez. Onda yine bilimden farklı olarak hiçbir yasa ileri sürülemez. Yine bilimden farklı olarak onda hiçbir şey doğru veya yanlış değildir.
Sanat bilgisinin bu özelliğini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A
Doğruya ulaşmayı arzulaması
B
Olgusal olması
C
Somut ürünler ortaya koyması
D
Deneysel olması
E
Öznel bir nitelik taşıması
Soru 11
Dinsel bilgi, Tanrı, insan ve evren arasındaki ilişkiyi iman temelinde açıklayan sistemli bir bilgidir. Din inanç ölçüsüne dayalı bir bilgidir. Bu yüzden inanan biri inandığı şeyi eleştirmez, tartışamaz, aklın süzgecinden geçiremez, onu olduğu gibi kabul eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Din; Tanrı, insan ve evreni konu edinir.
B
Din iman temelindeki bir bilgidir.
C
Dinde eleştiriye yer yoktur.
D
Din ilahi bir temele dayanır.
E
Din akla dayalı bir bilgidir.
Soru 12
Dini inançlar sisteminde, bilimin tam tersine, düzeltme, gelişme ve herhangi bir değişiklik kabul edilemez. Dinsel bir inanç kesin ve evrensel doğruluk iddiasına dayanır.
Burada vurgulanan dinsel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Din mutlak doğru kabul edilen dogmalara dayanır.
B
Din evreni ve insanı açıklama çabasıdır.
C
Kaynağını ilahi güçlerden alır.
D
Deney ve gözleme yer yoktur.
E
En temel olanın bilgisine ulaşmayı amaçlar.
Soru 13
Sanatsal çalışmalar, duyguları ve hayal gücünü kullanarak bireysel bir etkinlik olarak karşımıza çıkar. Her eser belli bir varlık yorumunu dile getirir. Her sanatçı çalışmalarında varlığı farklı şekilde yorumlar. Örneğin Mozart'ta Bach'da aynı notaları kullanmışlardır. Fakat farklı eserler yaratmışlardır.
Burada sanatsal çalışmaların hangi özelliği ifade edilmiştir?
A
Öznel olması
B
Ürünlerinin somut olması
C
İlhama dayanması
D
Duygusal olması
E
Güzel olması
Soru 14
Teknik bilginin amacı, bilimin sonuçlarından günlük yaşantımızda yararlanmaktır. Bilimin ilerlemesiyle teknik ilerlediği gibi, tekniğin ilerlemesiyle de bilim ilerler. Örneğin teleskopun icat edilmesiyle astronomide büyük ilerlemeler olmuştur. Bilim doğayı ve ondaki varlıkları açıklar. Teknik bundan yararlanarak insan için doğayı kontrol altına almayı amaçlar. Teknik nesnelerin şeklini değiştirerek, insana yararlı hale getirilmesini sağlar. Bütün bu uygulamalar kötüye kullanılmamalı, insanları ve doğayı yok etmeye yönelmemelidir.
Buna göre teknik bilgi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Belirli bir konuyu belirli bir yöntemle ele alan bilgidir.
B
Teknik her toplumun kendine özgüdür.
C
Toplumların merak ve hayretinden kaynaklanmıştır.
D
Doğayı insan ihtiyaçları için kontrol altına almayı amaçlar.
E
Objektif bilgilere ulaşmayı amaçlar.
Soru 15
Felsefeyle tanışmanın yolu bazı sorular sormaktan geçer. "Dünya nasıl yaratıldı? Olan bitenin arkasında bir güç var mı?... vb." Bu türden sorular çağlar boyunca insanları meşgul etmiştir. Hiçbir uygarlık yoktur ki dünyayı, Tanrıyı, kendini sorgulamamış olsun. Ancak tarih bize, her uygarlığın bu sorulara getirdiği açıklamaların birbirinden farklı olduğunu da göstermiştir.
Paragrafta felsefi bilginin hangi özelliğine değinilmiştir?
A
Felsefe bilgisinin evreni bütün olarak kavramaya çalıştığına
B
Sonuçlarının herkesce kabul gördüğüne
C
Yanıtlarının kesin olmadığına
D
Akıl ve mantık ilkesine dayalı olduğuna
E
Bilgi üstüne bir bilgi olduğuna
Soru 16
Yeryüzünde birbiriyle özdeş iki insan yoktur. Nedeni de her insanın düşünce, yaşama ve ideallerinin farklı olmasıdır. O halde birbirine eşdeğer iki felsefi sistemde olmayacaktır. Çünkü her filozofun felsefesi kendi kişiliğini yansıtmaktadır.
Burada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A
Eleştirel olması
B
Öznel düşünceleri yansıtması
C
Bütünsel bir bilgi olması
D
Akla dayalı olması
E
Evrensel ilkeleri olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
16 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu