Edebiyat Testleri

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Test Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Divanü Lügâti't Türk ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A
Eserde, İslamiyet öncesi döneme ait türlerin örnekleri bulunmaktadır.
B
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
C
XI. yüzyılda kaleme alınan eser Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür.
D
İslamiyet'in etkisi nedeniyle, dinî öğretileriyle didaktik  bir kimlik taşımaktadır.
E
Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmıştır.
Soru 2

Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır. Yazarın bilinen tek eseridir. Yazılış tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, XII. yüzyılda yazıldığı kabul edilmektedir. 256 beyitten oluşmaktadır. Aruz ölçüsüyle yazılmış bir mesnevidir. Güzel ahlâklı olmayı öğütleyen didaktik bir eserdir.
Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Atabetü'l Hakayık
C
Kutadgu Bilig
D
Divanü Lügâti’t Türk
E
Risaletü'n Nushiyye
Soru 3

Yetiştirdiği ve Anadolu’ya gönderdiği öğrencileriyle Anadolu’nun Türkleşmesine ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan Ahmet Yesevî tarafından yazılmıştır. Ta- savvufî öğütler içeren şiirleri bir araya getiren eser, İslâm etkisindeki Türk edebiyatına geçişin önemli eserlerinden biri kabul edilmektedir.
Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Kutadgu Bilig
C
Atabetü'l Hakayık
D
Risaletü'n Nushiyye
E
Mesnevi
Soru 4

XI. yüzyılda yaşamış dilbilimcidir. Hayatı hakkında yeterince bilgi yoktur. Yazdığı Divanü Lügâti't Türk adlı eserde Göktürk Hakanı Bilge Kağan’ın onuncu göbekten torunu olduğunu belirtir ve silsilesini yazar. Eserini Bağdat'ta yazdığı ve Abbasi halifesi Muktedir Billah’a sunduğu bilinmektedir. Eser, Türk dili ve edebiyatıyla Türk tarihi hakkında önemli bir belge niteliğindedir.
Parçada tanıtılan Türk bilgini aşağıdakilerin hangisidir?A
Yusuf Has Hâcib
B
Ahmed Dâî
C
Edip Ahmet Yüknekî
D
Kaşgarlı Mahmut
E
Ahmet Yesevî
Soru 5

Adı "Mutluluk Bilgisi" anlamına gelen eser, Türklerin Müslüman olmasından sonra yazılan ilk eserlerden biridir. 6645 beyitten oluşur. Beyitler aruzla yazılmıştır. 173 tane de dörtlük bulunan eser aslında bir mesnevidir. Eserde dört sembolik kahraman aracılığıyla okuyucuya öğretici mesajlar verilmektedir.
Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerin hangisidir?

A
Atabetü'l Hakayık
B
Kutadgu Bilig
C
Mesnevi
D
Divan-ı Hikmet
E
Risaletü'n Nushiyye
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde Geçiş Dönemi eserleri bir arada verilmiştir?
A
Kutadgu Bilig – Muhakametü'l Lügâteyn – Divan-ı Hikmet
B
Kitab-ı Dede Korkut – Battalnâme – Alp Er Tunga Destanı
C
Atabetü'l Hakayık – Muhakemetü'l Lügâteyn – Mecalisü'n Nefais
D
Kutadgu Bilig – Divanü Lügâti't Türk – Atabetü'l Hakayık
E
Bozkurt Destanı – Manas Destanı – Divan-ı Hikmet
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig ile ilgili bir özellik değildir?
A
Yusuf Has Hacib tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır.
B
Aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçiminde yazılan eserde dörtlükler de vardır.
C
Eserin adı "mutluluk veren bilgi" anlamına gelmektedir.
D
Devrin hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunulan eser, allegorik bir siyasetnâme niteliği gösterir.
E
Yer yer olağanüstü olay ve kahramanlara yer veren eser on iki bölümden oluşmaktadır.
Soru 8

12. yüzyılda ----------- tarafından hece ölçüsüyle dörtlükler hâlinde yazılan -----------, halka İslam'ın esaslarını öğretme amacını taşır.
Bu cümlede boş bırakılan yerler aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

A
Edip Ahmet Yüknekî – Atabetü'l Hakayık
B
Kaşgarlı Mahmut – Divanü Lügâti't Türk
C
Hoca Ahmet Yesevî – Divan-ı Hikmet
D
Yusuf Has Hâcib – Kutadgu Bilig
E
Ali Şir Nevaî – Muhakemetü'l Lügâteyn
Soru 9
Aşağıdaki bilgi - eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
A
Türklere Arapça öğretmek için yazılmıştır. – Divanü Lügâti't Türk
B
Doğu Türkçesiyle yazılmış hikmet denilen şiirlerden oluşmuştur. – Divan-ı Hikmet
C
Didaktik bir siyanetnâme olan eser, Türk edebiyatının ilk mesnevisidir. – Kutadgu Bilig
D
Destandan halk hikâyesine geçiş eserlerinden olan bu nazım–nesir karışımı yapıt Oğuz Türklerine aittir.– Dede Korkut Hikâyeleri
E
Edip Ahmet Yüknekî tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır. – Atabetü'l Hakâyık
Soru 10
XI. ve XII. yüzyıl edebiyatı ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A
Eserler, henüz yerleşmekte olan İslam dinini öğretmeye dönük özellikler taşır.
B
Şiirlerde nazım birimi olarak dörtlüğün yanında beytin de kullanıldığı görülür.
C
Eserler Arapça ve Farsçanın etkisinden uzak, yalın bir Türkçe ile kaleme alınmıştır.
D
Bu dönemde Arap ve İran edebiyatının nazım biçimlerini kullanan şairler vardır.
E
Eserlerde İslamiyet öncesi ve sonrası kültür iç içedir.
Soru 11
I. Destandan hikâyeye geçişte köprü vazifesi gören bu eser, Türklerin İslam öncesi ve sonrası hayatından izler taşır.
II. Türkçe kelimelerin Arapça karşılıklarının verildiği eserde sav, sagu, destan parçalarından örnekler bulunur.
III. Devrin hükümdarına sunulan eserin adı "saadet veren bilgi "anlamındadır.
IV. Ahmet Yesevi'nin yazdığı eserde Allah ve Peygamber sevgisi, cennet - cehennem konuları işlenmiştir.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur?
A
Kutadgu Bilig
B
Kitab-ı Dede Korkut
C
Atabetü'l Hakâyık
D
Divan-ı Hikmet
E
Divanü Lügâti't Türk
Soru 12

Olağanüstü olay ve kahramanların yer aldığı bu eser, Türklerin İslamiyet öncesi âdet ve inanışlarının yanı sıra İslam'la birlikte değişen hayatlarını da sergiler. Eserde art arda sıralanan 12 hikaye bulunmaktadır. Deli Dumrul, Bamsı Beyrek bunlar içinde en meşhur olanlarıdır.
Bu parçada, anlatılan eser aşağıdakilerin hangisidir?

A
Kitab-ı Dede Korkut
B
Atabetü'l Hakayık
C
Divanü Lügâti't Türk
D
Divan-ı Hikmet
E
Kutadgu Bilig
Soru 13
14. yüzyılda Yusuf Has Hâcib tarafından mesnevi biçiminde kaleme alınan ve "mutluluk veren bilgi" anlamına gelen Kutadgu Bilig, hükümdara öğütler veren bir siyasetnâme niteliğindedir.
Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A
Kutadgu Bilig 14. yüzyılda değil 11. yüzyılda kaleme alınmıştır.
B
Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib değil Kaşgarlı Mahmut’tur.
C
Kutadgu Bilig, mesnevi biçiminde değil kaside şeklinde yazılmıştır.
D
Kutadgu Bilig "mutluluk veren bilgi" değil "hakikatlerin eşiği" anlamına gelir.
E
Kutadgu Bilig, bir siyasetname değil hayvanlar arasında geçen komik olayları anlatan bir fabl örneğidir.
Soru 14

"Gerçeklerin eşiği" anlamına gelen bu eser, 12. yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yüknekî tarafından Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. Ayet ve hadislere dayanarak, İslâm ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir. Eserin giriş kısmı (Allah'ın, Hz. Peygamber'in, Dört Halifenin övüldüğü bölüm), gazel biçiminde kafiyelenmiş 46 beyitten oluşur. Eserde asıl konuyu anlatan bölüm mani biçiminde kafiyelenmiştir ve 101 dörtlükten oluşur.
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?A
Kutadgu Bilig
B
Atabetü'l Hakayık
C
Divan-ı Hikmet
D
Divanü Lügâti't Türk
E
Muhakemetü'l Lügâteyn
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

★★ Tüm Edebiyat Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.


Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu