Tarih Testleri

Türkiye Tarihi Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Türkiye Tarihi Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türkiye Tarihi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Türkiye Tarihi Test

Tebrikler - Türkiye Tarihi Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kösedağ Savaşı'nın ardından kurulan Türk beyliklerinden Saruhan, Menteşe, Hamit, Aydın beylikleri güçlü donanmalara sahip olmuş ve denizcilikle yoğun şekilde ilgilenmişlerdir.
Bu durumun,
I. Anadolu'da ekonomik canlılığın artırılması,
II. Anadolu'nun jeopolitik öneminin azalması,
III. farklı toplulukların Anadolu'da bir arada yaşamaya başlaması
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2
Karamanoğulları, Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını takip eden dönemde Konya merkezli olarak bağımsız hareket etmeye başlamış, Anadolu Türk birliğini kendi çatısı altında kurmaya çalışmıştır.
Bu bilgiler,
I. Ekonomik açıdan etkin olamamışlardır.
II. Anadolu'daki egemenlik alanlarını genişletmeye çalışmışlardır.
III. Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığına son vermişlerdir.
yargılarından hangilerini destekler niteliktedir?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3
Türkiye Selçukluları Dönemi'nde Anadolu'da yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Çok sayıda kervansaray yaptırılmıştır.
II. Göçebe Türkmenler Bizans sınırındaki bölgelere yerleştirilmiştir.
III. Yabancı tüccarlara gümrük indirimleri sağlanmıştır.
Bu gelişmelerden hangilerinin ekonomik yapıyı güçlendirmek amacıyla ilgili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Türkiye Selçuklularının Kösedağ Savaşı'nda Moğol ordusu karşısında yenilgiye uğramalarının ardından Selçuklu sultanlarının Moğollar tarafından belirlenmeye başlandığı görülür.
Bu gelişmenin,
I. Selçuklu Devleti'nin siyasi varlığı sembolik hale gelmiştir.
II. Anadolu'da Türk birliğinin sürmesi sağlanmıştır.
III. Anadolu'da Moğol egemenliği başlamıştır.
yargılarından hangilerini desteklediği savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 5
XIII. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'da görülen,
I. siyasi otorite boşluğu yaşanması,
II. Anadolu'nun farklı yörelerinde Türk beylikleri kurulması,
III. Anadolu'da ticaret yollarının güvenliğinin korunmasının zorlaşması
gelişmelerinden hangileri Türk siyasi birliğinin bozulmasına bağlı olarak meydana gelmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Türkiye Selçukluları Sinop, Alanya ve Antalya'yı ele geçirmişlerdir.
Bu şehirlerin fethinde aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?
A
Bu şehirlerde farklı toplumların yaşaması
B
Deniz ticareti üzerinde daha fazla denetim sağlanmak istenmesi
C
Bizans devlet merkezi üzerindeki baskının artırılmak istenmesi
D
Kafkaslarda etkinlik sağlanmak istenmesi
E
Anadolu'da Rum valığının sona erdirilmek istenmesi
Soru 7
Moğolların baskısından kaçarak batıya doğru yönelen ve Anadolu'ya gelen Türk toplulukları arasında çok sayıda din adamı, bilgin ve şairin de yer aldığı görülür.
Bu durumun,
I. Moğolların Anadolu'da siyasi birlik kuramaması,
II. Anadolu'da ticari faaliyetlerin durgunlaşması,
III. Anadolu'da Türk kültürünün yayılması
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8
Türkiye Selçukluları sonrası dönemde Anadolu'da kurulan Saruhan, Aydın, Menteşe beyliklerince bastırılmış olan paraların İtalyan şehir devletlerinde kullanıldığı bilinmektedir.
Buna göre,
I. Anadolu beylikleri ticari faaliyetlerin geliştirilmesine çalışmışlardır.
II. Bazı Anadolu beylikleri uluslararası ticarete yönelmişlerdir.
III. Anadolu beyliklerinin ekonomik etkinliği kültürel gelişmelere bağlı olarak artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 9
Baharat Yolu'nun Müslümanların kontrolündeki topraklardan geçmesi, doğu dünyasındaki ekonomik zenginliğin önemli sebeplerinden idi. Avrupalılar, düzenleyecekleri Haçlı Seferleri ile doğu ülkelerinin zenginliklerine sahip olmayı planladılar.
Buna göre, Haçlı Seferleri'nin gerçekleşmesinde,
I. kültürel,
II. dini,
III. ekonomik
unsurlardan hangilerinin rolünden söz edilmiştir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve II
Soru 10
İlki 1096 yılında gerçekleştirilen haçlı seferleri sonucunda,
I. Akdeniz limanlarının canlılığı artmıştır.
II. Avrupa'da feodal rejimler zayıflamıştır.
III. Anadolu'da Selçuklu etkinliği sarsılmıştır.
Bu gelişmelerden hangileri, haçlı seferlerinin siyasal sonuçlar doğurduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
XIV. yüzyılda Avrupa'da siyasi yapı değişmeye, feodal yönetimlerin zayıflamasına bağlı olarak merkezi krallıklar yükselmeye başlamıştır.
Bu durumda,
I. haçlı seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanması,
II. Katolik Kilisesi'nin soylular üzerindeki siyasi etkinliğinin sürmesi,
III. derebeylerin askeri güçlerini ve topraklarını yitirmeleri
gelişmelerinden hangilerinin etkisinin bulunduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 12
Haçlı seferleri Avrupa’da Katolik öğretilerine olan güveni sarsmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Skolastik düşünce anlayışının etkinliğinin gerilemesine
B
Kralların yönetim alanındaki otoritelerinin soylulara geçmesine
C
Tarımın temel geçim kaynağı olmaktan çıkmasına
D
Katolik Kilisesi'nin toplumsal baskılarının artmasına
E
Ekonomik faaliyetlerin zarar görmesine
Soru 13
Türkiye Selçuklularında, Müslümanlara ait tarım topraklarına öşriyye, gayrimüslimlere ait tarım topraklarına ise haraciyye adı verilmekteydi. Bu toprakların vergileri de farklıydı.
Bu durum,
I. toprakların büyük bir bölümünün devlet mülkiyetinde olması,
II. devletin vergi toplama konusunda sorunlar yaşaması,
III. dinin toprak yönetimi alanında önemli bir belirleyici olması
olgularından hangilerinin sonucudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 14
Türkiye Selçuklularında hayvancılıkla uğraşan topluluklarca koyun, keçi, sığır, at gibi hayvanlar besleniyordu. Beslenen hayvanların et, süt ve derisinden faydalanılmaktaydı. Bu dönemde Ankara keçisinden elde edilen tiftiklerin, İngiltere ve Fransa’ya satıldığı bilinmektedir.
Bu bilgiler ışığında,
I. Hayvancılık Türkiye Selçuklularında önemli geçim kaynakları arasındadır.
II. Türkiye Selçukluları ticari faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımıştır.
III. Hayvancılık tarımdan daha öncelikli bir uğraş alanı olarak görülmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu